Abonelik Paylaş!
Görüntülenme: 17652
Oyla!
(0 oy)

27.3.2007 22:12:30

Periyodik Muayene Nasıl Yapılır

ozenci (23)

Periyodik muayene ile ilgili harika bir makale.Paylaşmakta fayda gördüm.Hocalarımıza teşekkürler.

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ

 

 

Zekeriya Aktürk*, Nezih Dağdeviren*, Faruk Yorulmaz**

 

 

* Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

** Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Adresi: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

                        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

                        Aile Hekimliği Anabilim Dalı

                        22030 Edirne

                        Tel: 0284 2357641-1460

                        Faks: 0284 2357652 (Dekanlık)

                        E-posta: zekeriya@trakya.edu.tr

 

 

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ

Özet

Pek çok çalışma göstermektedir ki, önemli morbidite ve mortalite nedenlerinin çoğunu önlemek mümkündür. Önlenebilir sağlık sorunlarının semptomsuz bireylerde saptanması amacıyla periyodik sağlık muayeneleri yapılmaktadır.

Günümüzde periyodik sağlık muayeneleri yaş, cins ve risk gruplarına özelleşmiş, kapsamlı programlar haline gelmiş, hastalar tarafından da gitgide daha fazla talep edilir olmuştur. Bununla birlikte maliyet-etkinlik oranına yönelik eleştiriler de mevcuttur.

Periyodik sağlık muayeleri yapılması gerekenlerin yanında yapılmaması gerekenler konusunda da önerileri içermektedir. Ülkemizdeki check-up uygulamaları başlığı altında yapılan uygulamalar dikkate alındığında özellikle yapılmaması gerekenler konusunda büyük bir kaynak ve zaman israfının söz konusu olduğu görülmektedir. Ülkemize uygun bir periyodik sağlık muayenesi rehberinin hazırlanması halinde bu problemin büyük oranda çözüleceğini düşünüyoruz.

Bu yazıda periyodik sağlık muayene önerilerinin hazırlanma metoduna değinilmiş ve bu alanda çalışan başlıca iki kuruluş olan Canadian Task Force on Periodic Health Examination ve US Preventive Services Task Force önerileri özetlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: periyodik sağlık muayeneleri, koruyucu sağlık bakımı

 

 

 

 

 

 

PERIODIC HEALTH EXAMINATIONS

Abstract

As documented by several studies, almost all major morbidity and mortality reasons are preventable by accurate interventions.

Periodic health examinations aim to determine preventable health problems in apparently healthy individuals.

Demanded by more and more patients, current periodic health examination suggestions are comprehensive as well as individualized according to age, sex, and different risk groups. However, cost-effectiveness is still an area of debate.

Periodic health examinations contain beyond “to do’s” also “not to do’s”. Keeping in mind the “check-up” practice in Turkey, one will easily recognize the magnitude of time and resource wasting with regard to “not to do’s”. Development of a periodic health examination guide for relevant for Turkey, will contribute largely in the solution of this problem.

This paper deals with the methodology used in the development of periodic health examinations and summarizes the current recommendations in the light of the reports of Canadian Task Force on Periodic Health Examination and US Preventive Services Task Force, two major authorities in this field.

 

Key words: periodic health examination, preventive health care

 

 

 

 

 

Giriş

Dünyada her yıl 55.5 milyon insan çeşitli nedenlerden ölmektedir (9). Ölüm nedenleri ülkeler, coğrafyalar, kültürler ve ırklar arasında değişiklik gösterse de başlıca ölüm nedenlerini kalp hastalıkları (%33), kanserler (%23), serebrovasküler hastalıklar (%6) kronik akciğer hastalıkları (%4) ve kazalar (%4) oluşturmaktadır (12). Mortalite ve morbidite nedenleri arasında çevresel faktörler, obesite, sedanter yaşam, sigara, alkol ve madde kullanımı, genetik faktörler ve riskli davranışlar ilk sıralarda bulunmaktadır (10). Önemli morbidite ve mortalite nedenlerinin çoğunun önlenebilir olduğu açıktır.

Sağlıklı gözüken insanların görüşme, fizik muayene, laboratuar tetkikleri gibi bir dizi standart işlem kullanarak belli aralıklarla değerlendirilmeleri anlamına gelen Periyodik sağlık muayeneleri (PSM) halk sağlığı ile birinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki bağlantı köprüsüdür (11). İlk ortaya çıkışı sağlıklı insanların yılda bir kez belli testlerle taranması şeklinde olmuşsa da zamanla bu alanda özelleşmiş grupların çalışmalarıyla çok daha kesin tanımlamalar ve öneriler ortaya konmuştur. Günümüzdeki PSM önerileri artık yaşa, cinsiyete ve risk gruplarına göre özelleştirilmiş bulunmaktadır.

Bugüne kadar maliyet-etkinlik açısından avantajları gösterilememiş olması tartışma konusu olmuş, hatta zaman zaman değerli kamu kaynaklarının boşa harcandığı moda uygulamalar olarak görülmüş ve eleştirilmiştir (14). Yine de hastalar tarafından %90’lara varan oranlarda talep edilmektedir (15).

Bu makalede PSM’leri ile ilgili çeşitli konular irdelenerek, PSM konusunda önemli iki kurum olan US Preventive Services Task Force (USPSTF) ve Canadian Task Force on Periodic Health Examination’in (CTFPHE) konuya bakışlarına değinilecek ve Amerikan Aile Hekimleri Birliği’nin (AAFP) 2002 yılı PSM önerileri özetlenecektir.

Unutulmamalıdır ki, PSM önerilerinin en önemli özelliklerinden biri de uygulanacağı populasyona uygunluğudur. Bu nedenle söz konusu öneriler, ülkemizde mutlaka yapılması önerilen testler değil, bu alanda açık bulunan boşluğu dolduracak eserler için bir esin kaynağı olarak algılanmalıdır.

PSM Nasıl Uygulanmalıdır?

PSM uygulaması bireye özgü olmalıdır. Her birey, yaş, cins ve çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanan durumuna göre belli aralıklarla görüşmeye çağrılmalıdır. Kontrole gelen bireye hastalıklardan korumak ve erken tanı sağlamak için en uygun kanıtlar çerçevesinde PSM uygulanmalıdır. Bu uygulama çeşitli testlerin yapılmasını içerebileceği gibi daha çok muayene etme (boy, kilo, tansiyon ölçümü gibi), danışmanlık verilmesi (sigara, alkol, kazalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi) ve aşı yapılmasından oluşacaktır.

Günümüzde birçok sağlıklı insan belli aralıklarla hekime başvurmakta ve sağlık kontrolünden geçmek istediğini belirtmektedir. Hekimler ise birçok kriteri göz önünde bulundurarak ve karmaşık rehberler arasından seçim yaparak hastalarından bazı tarama teslerini istemek durumundadırlar. Test sonuçlarının sınırda çıkması durumunda karar daha da zorlaşmaktadır. Hekimin başetmesi gereken başka bir faktör ise kurumunun izlediği CHECK-UP veya benzeri uygulamalarla ilgili politikalardır. Bu durumda hekimler doğal olarak bilimsel kanıtlar, hasta beklentileri ve işyeri politikaları arasında kalmaktadırlar. Bilimsel araştırmalarla giderek daha net bir şekilde ortaya çıkan gerçek, geleneksel check-up uygulamaları nedeniyle her yıl fazla miktarda zaman ve kaynak israfının yapıldığıdır (3). PSM uygulamalarını daha anlaşılır kılmak için bir örnek verebiliriz:

Yetmişüç yaşındaki sağlıklı bir bayan özel bir sağlık sigortasına geçmiştir ve yıllık fizik muayene için sigortanın önerdiği aile hekimine başvurur. Daha önceden üç hekime düzenli kontrollere gitmekteymiş: rutin muayeneler için bir iç hastalıkları uzmanına, yıllık pelvik ve meme muayeneleri ve Papanicolaou (PAP) yayması için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına ve hipertiroidi ve postmenopozal osteopeni kontrolü için bir endokrinoloğa.

Yeni hekimi hastanın kayıtlarını inceler, hikayesini dinler, kısa ve odaklanmış bir fizik muayene yapar ve serum tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest tiroksin (T4) düzeylerini ister. Ayrıca mammogram ve tarama amaçlı fleksibl sigmoidoskopi önerir. Hastayı herhangi bir uzmana sevk etmez.

Hasta yeni hekiminin yıllık Pap yayması, elektrokardiyogram veya biyokimyasal tarama testler istemediğini öğrenince çok şaşırır. Oysa hasta eski hekimlerinin yaptığı gibi başka kan testlerinin yanında lipit profiline ve idrar tahliline bakılacağını düşünerek muayeneye aç olarak gelmiştir.

Bu vaka birçok soruyu birden gündeme getirmektedir. Yıllık sağlık kontrollerinin değeri nedir? Bu muayeneler neleri içermelidir? Pap yayması ve diğer tarama testlerinin kesileceği bir yaş sınırı varmıdır? Hekim çeşitli otoritelerin farklı tarama önerilerinden hangilerine uyacaktır?

Bu soruları cevaplayabilmek için PSM’nin tarihçesini bilmek gerekir. 1922’de Amerikan Tıp Birliği her yıl bir dizi standart testi içeren ayrıntılı bir muayene yapılmasını önermiştir. Bu uygulama 1970’li yıllara kadar hiç değişmeden devam etmiştir. Ta ki, PS Frame ve SJ Carlson koruyucu uygulamaların bazılarının etkinliğini araştırarak periyodik muayenelerin yaşa ve cinsiyete özgü testlere ve etkinliği kanıtlanmış testlere odaklanması gerektiğini önerene kadar. 1977’de CTFPHE kuruldu ve PSM önerileri geliştirmeye başladı. Amerikan Aile Hekimleri Birliği bu tartışmaya resmi olarak 1981’de yıllık rutin muayenelerin durdurularak daha seçici koruyucu yaklaşımların yapılması önerisini getirerek katıldı. USPTF ise çalışmalarına 1984’te başladı.

CTFPHE 1976 yılında Kanada eyalet sağlık bakanları konferansında oluşturulmuştur. Kuruluş amacı “Kanadalıların sağlığını koruma ve geliştirmek için PSM’nin nasıl yapılacağını saptamak ve Kanada’da yaşayan bütün insanların periyodik sağlık değerlendirmeleri için ömür boyu uygulanacak bir program önermek” tir. Üyeleri arasında epidemiyologlar, sağlık araştırmacıları ve hem birinci basamak, hem de sistem uzmanlarından oluşan klinisyenler vardır. Bugüne kadar 200’ün üzerinde durum ve semptom için öneriler sunmuş ve 1979’da yayınlanan ilk raporları günümüze kadar 9 kez güncellenmştir.

USPSTF (Birleşik Devletler Önleyici Hizmetler Çalışma Grubu) ise birinci basamak sağlık hizmetlerinde tarama testleri, danışmanlık, immunizasyon ve kimyasal korunma gibi koruyucu uygulamalarla ilgilenen bağımsız bir uzman grubundan oluşmaktadır. 1984 yılında sağlık otoritesine bağlı olarak kurulmuş olup amaçları ilgili hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek, birincil sağlık bakımı için yaş, cinse ve risk gruplarına özel koruyucu bakım önerileri geliştirmek ve klinik koruyucu bakım için araştırma programları saptamaktır. USPSTF, kuruluş aşamasından itibaren CTFPHE’den etkilenmiştir ve PSM önerilerinin hazırlanmasında bu iki organizasyon arasında kurumsal işbirliği halen devam etmektedir.

Anlaşılacağı üzere PSM önerilerinin belirlenmesinde ülkeden ülkeye değişebilen ama büyük oranda evrensel olan kanıtlara dayanma şartı aranmaktadır. Bu kanıtların kendi hasta populasyonu için uygun olduğunu düşünen hekim önerileri aynen uygular; aksi taktirde kendisine coğrafi, etnik veya kültürel olarak daha uygun gelen önerilere başvurur.

PSM önerileri sadece hekime hastasının bakımında destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle hekimin hastasıyla ilgili klinik kararlarında yargılayıcı olarak kullanılması düşünülemez. Bütün klinik rehberlerde olduğu gibi PSM önerileri de yayınlandıkları tarihteki en iyi kanıtların sunulması amaçlanır. Zaman, coğrafya, kültür, ırk gibi faktörlerin etkisiyle değişiklikler olabileceğinden yorumlama dikkatli bir şekilde yapılmalı ve önerilerin geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmelidir.

PSM Önerileri’nin Belirlenme Metodu

Konuyla ilgili kanıtların yanında bir hastalığa yönelik tarama yapılıp yapılmayacağı ve hangi metotla taranacağına karar verirken bazı soruların cevaplandırılması gerekir:

1-     Bunlardan birincisi hastalığın taramaya değip değmeyeceği ve toplumdaki prevalansıdır. Yaşam kalitesine pek etki etmeyecek benign hastalıkları veya prevalansı çok düşük olan hastalıkları taramaya, hastaları bunlardan korumak için zaman harcamaya değmeyebilir.

2-     Hastalığa yakalanma ihtimali olan kişileri tahmin ettirecek risk faktörleri veya erken tanı teslerinin olup olmadığı da önemlidir. Eğer bu tür bir test veya risk faktörü varsa bunun duyarlığı, özgüllüğü, pozitif tahmin ettirici değeri ve negatif tahmin ettirici değerinin de bilinmesi gerekir. Ayrıca bu testlerin hasta ve hekim açısından maliyetlerinin kabul edilir olması gerekir.

3-     Hastalığın morbidite ve mortalitesi önemli olmalıdır. Hastalıkların morbidite ve mortalitesi cinsiyet, yaş grupları, coğrafi ve kültürel farklılıklar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

4-     Hastalığın tedavisinde “kabul edilebilir” metotların bulunması gerekir. Tedavi edilemeyecek bir hastalığı taramak anlamlı olmayabilir. Günümüzde akciğer kanserine yönelik bir tarama yapılmasını buna örnek verebiliriz.

5-     Tanı ve tedavi ile morbidite ve mortalitenin azaltılabileceği asemptomatik bir dönem olmalıdır. Serviks kanserinin Pap yayması ile taranması veya meme kanserinin mammografi ile taranması bunlara örnek olarak verilebilir.

6-     Hastanın şikayetlerinin olmadığı dönemde tedavi yapılması şikayetler ortaya çıktıktan sonrasına göre daha etkili olmalıdır (Örn.grip veya nezle).

PSM öneriler belirlenirken yukarıdaki kriterlerin yanında beş aşamalı bir kanıt sistemi kullanılır. En iyi kanıt konuyla ilgili en az bir adet iyi planlanmış randomize kontrollü çalışma bulunmasıdır. PSM önerilerine karar vermede kanıtların kalitesi sıralarnır, ve bunlara dayanarak bir öneride bulunulur. Kanıtların ve önerilerin sınıflandırılması sırasıyla tablo 1 ve tablo 2’de görülmektedir (4).

Amerikan Aile Hekimliği Birliği’nin Çeşitli Gruplarda PSM Önerileri

AAFP kullanıcılarına önerilerini yaşa cinsiyete ve risk gruplarına göre gruplandırılmış olarak sunuyor. Öneriler derecelerine göre belirtilmekle birlikte yapılmaması gerekenler konusunda da öneriler sıralanmış bulunuyor. AAFP, önerilerini CTFPHE ve USPSTF’nin çalışmalarını özetlemek ve birinci basamak hekimlerinin kullanımına uygun olacak şekilde düzenlemek suretiyle ortaya çıkarıyor. 1996 yılında başlamış olan bu konudaki çalışmalar her yıl yenilenerek web sayfaları ve basılı materyaller aracılığıyla duyuruluyor (6). AAFP’nin çeşitli gruplardaki önerileri Tablo 3 ve Tablo 4 görülmektedir.

Gerektiği gibi yapılmaması halinde PSM uygulamaları çeşitli olumsuzluklara neden olabilir. Bu olumsuzluklar arasında kaynakların uygun kullanılmaması ve israfı, gereksiz araştırmalar nedeniyle sağlık sisteminin meşgul edilmesi ve yalancı pozitif ve yalancı negatif çıkabilecek sonuçlar nedeniyle hastaların paniğe sevk edilmeleri, sosyal yaralanmaların oluşması ve hastalar açısından da gereksiz zaman ve para kaybının oluşması sayılabilir. Özellikle hastaların psikososyal sağlıkları açısından değerlendirildiğinde PSM uygulamalarında çok dikkatli olmak gerektiği açıktır. Zira iyi bilinmektedir ki, gereksiz istenen tetkik sayısı arttıkça normal dışı sonuç bulunma ihtimali de artacak ve hastalar böylece bir kısır döngü içerisine sokulacaktır (5). Tek bir test istendiğinde yanlış sonuç verme ihtimali yaklaşık %5 iken aynı kişiden 90 ayrı test istendiğinde bu oran %99 olmaktadır (13).

Amerikan Aile Hekimleri Birliği’nin PSM çerçevesinde yapılmaması gerekenler konusundaki önerileri (Tablo 6) incelendiğinde ülkemizde özellikle “CHEK-UP” kampanyaları kapsamında yapılan hatalı hekimlik uygulamaları ve israfın boyutu daha net olarak görülmektedir.

Sonuç

Periyodik sağlık muayeneleri çağdaş hekimlik uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle birinci basamak hekimlerinin bu uygulamalar açısından eğitilmeleri ve uygun rehberlerle desteklenmeleri gerekmektedir. Uygulanmaları yaygınlaştığında PSM sağlık kalitesinde önemli bir artış sağlayacağı gibi aynı zamanda büyük bir kaynak israfını da önlemiş olacaktır.

PSM uygulamalarında ABD ve Kanada gibi ülkelerin rehberlerinden yararlanmak mümkündür, ancak bu önerilerin ülkemizin epidemiyolojik, sosyal ve ekonomik şartları açısından uygulanabilirliğinin gözden geçirilmesinde yarar vardır. Bu nedenle ülkemizde yerli araştırmalara dayanan kanıtların da kullanıldığı PSM uygulama rehberlerinin hazırlanması konusunda bir çalışma grubu oluşturulması gerekmektedir.

 

Kaynaklar

 1. Putting prevention into practice. A guide for the implementation of prevention in the general practice setting. 1st Edition. The Royal Australian College of General Practitioners. Melbourne 1998.
 2. Canadian Task Force on Preventive Health Care. http://www.ctfphc.org/ 15 Temmuz 2002
 3. Beck LH. Periodic Health Examination and Screening Tests in Adults. Hospital Practice (Off Ed). 1999 Nov 15;34(12):117-8, 121-2, 124-6
 4. US Preventive Services Task Force. http://www.ahcpr.gov/clinic/uspstfix.htm. 15 Temmuz 2002
 5. Fischer PM. Interpreting Laboratory Tests. In: Rakel RE. (ed) Textbook of Family Practice. WB Saunders Co, Philadelphia, 1995:1573.
 6. American Academy of Family Physicians – Periodic Health Examinations. http://www.aafp.org/exam.xm.15 Temmuz 2002l
 7. U.S. Preventive Services Task Force: Guide to Clinical Preventive Services, 2nd ed. Williams & Wilkins, Baltimore, 1996
 8. The Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. The Canadian Guide to Clinical Preventive Health Care. Canada Communication Group Publishing, Ottawa, Kanada, 2001.
 9. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) www.who.int, 15 Temmuz 2002.
 10. Kligman EW, Hale FA. Clinical Prevention. In: Family Medicine, Principles and Practice, Taylor RB (ed), 5th ed, Springer-Verlag, New York, 1998:37.
 11. Kligman EW, Hale FA. Clinical Prevention. In: Family Medicine, Principles and Practice, Taylor RB (ed), 5th ed, Springer-Verlag, New York, 1998:40-41.
 12. Morse RM, Heffron WA. Preventive Health Care. In: Rakel RE. (ed) Textbook of Family Practice. WB Saunders Co, Philadelphia, 1995:193.
 13. Galen RS, Gambino SR. Beyond normality: the predictive value and efficacy of medical diagnoses. John Wiley, New York 1975:175.
 14. Day E. Is the periodic health examination worthwhile? Cancer 1981 Mar 1;47(5 Suppl):1210-4.
 15. Romm FJ. Periodic health examination: effect of costs on patient expectations. South Med J 1985 Nov;78(11):1330-2, 1340.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Periyodik sağlık muayenelerinde kanıtların sıralanma metodu

I

En az bir adet iyi planlanmış randomize kontrollü çalışma var

II-a

İyi planlanmış, randomize olmayan kontrollü çalışmalar var

II-b

Tercihen birden fazla merkez veya araştırma gruplarından gelen iyi planlanmış kohort veya vaka kontrol çalışmaları var

II-c

Girişim olsun veya olmasın birden çok zaman serilerinden gelen kanıtlar veya kontrolsüz deneylerde dramatik sonuçlar

III

Klinik tecrübeler, tanımlayıcı çalışmalar veya uzman komitelerinin raporlarına dayanan görüşler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Periyodik sağlık muayenelerinde önerilerin sıralanma metodu

A

Söz konusu durumun periyodik sağlık muayenesinde önerilmesini destekleyen yeterli kanıt vardır

B

Önerilmesi için zayıf kanıt vardır

C

Önerilmesi için kanıt yetersizdir

D

Söz konusu durumun periyodik sağlık muayenesi önerilerinden çıkarılması için yeterli kanıt yoktur

E

Söz konusu durumun periyodik sağlık muayenesi önerilerinden çıkarılması için yeterli kanıt vardır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Amerikan Aile Hekimliği Birliği’nin genel populasyon için A grubu (kuvvetli) PSM önerileri.

 

Toplum

Hedef hastalık

Taramalar

Yenidoğanlar

Fenilketonüri, hemoglobinopatiler, tirodi fonksiyon bozuklukları

Tarama testleri iste

Yenidoğanlar

Gonokok veya Klamidya yenidoğan konjonktiviti

Göze antibiyorik uygula

21 yaşın üzerindekiler

Hipertansiyon

Düzenli olarak kan basıncı ölç

35 yaş üzeri erkekler ve 45 yaş ve üzeri kadınlar

Lipid bozuklukları

Açlık lipit profili veya herhangi bir zamanda total kolesterol ve HDL kolesterol bak

Cinsel ilişkide bulunmuş ve serviksi çıkarılmamış kadınlar

Serviks kanseri

En az 3 yılda bir Pap yayması yap

50-69 yaş arası kadınlar

Meme kanseri

1-2 yılda bir mamografi iste ve klinik meme muayenesi yap

25 yaşın altında ve cinsel aktif bayanlar

Klamidya

Klamidya taraması yap

İnfant ebeveyinleri

Otitis medya, alt solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, allerjiler, diyare, anormal bilişsel gelişme

En az 6 aylığa kadar anne sütü beslenmesi öner

Evde çocuk bulunan sigara içen ebeveyinler

Atitis medya, allerjiler, astım vs.

Sigaranın çocuk sağlığına olan zararlı etkileri konusunda danışmanlık ver

Bütün tütün kullanıcıları

Tütünün komplikasyonları

Düzenli olarak tütün bırakma danışmanlığı ver

Sigarayı bırakmak isteyenler

Tütünün komplikasyonları

Sigara bırakmaya destek olarak ilaç tedavisi kullanmak konusunda danışmanlık ver

Bütün perimenopozal kadınlar

Osteoporoz, dolaşım bozukluğu, menopoz semptomları

Postmenopozal hormon replasman tedavisinin yararları ve riskleri konusunda danışmanlık verin

Gebe kalmayı düşünen ve daha önce nöral tüp defektli çocuğu olmamış kadınlar

Nöral tüp defekti

Doğumdan en az 1 ay öncesinden ilk trimestr sonuna kadar 0.4-0.8mg/gün folik asit desteği öner

 

 

 
Tablo 4. Amerikan Aile Hekimliği Birliği’nin genel populasyon için aşılamayla ilgili A grubu (kuvvetli) PSM önerileri.

 

Toplum

Hedef hastalık

Taramalar

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Difteri

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Boğmaca

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Tetanoz

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Poliomiyelit

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Kızamık

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Kabakulak

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

Kızamıkcık

Öneriler doğrultusunda aşılayın

Kontrendikasyon olmayan bütün çocuklar

H. influenza tip B

Öneriler doğrultusunda aşılayın

24 ayın altındaki bütün çocuklar

Pnömokok

Konjuge pnömokok aşısıyla aşılayın

İnfantlar ve 11-12 yaşında aşılı çocuklar

Hepatit B

AAFP önerilerini kullanarak aşılayın

Erişkinler

Tetanoz

Td aşı serilerini tamamlayın. 50 yaşına kadar 10 yılda bir rapel yapın

Erişkinler

Difteri

Td aşı serilerini tamamlayın. 50 yaşına kadar 10 yılda bir rapel yapın

 

 

 

 

Tablo 5. Amerikan Aile Hekimliği Birliği’nin PSM amacıyla yapılmamasını önerdiği uygulamalar.

1.      Asemptomatik kişilerde pankreas kanseri taraması

2.      Asemptomatik kişilerde mesane kanseri taraması

3.      Asemptomatik kişilerde periferik arter hastalığı taraması

4.      Asemptomatik kişilerde akciğer kanseri taraması

5.      Asemptomatik kişilerde tiroid kanseri taraması

6.      Asemptomatik kişilerde tip 1 diabet kanseri taraması

7.      Asemptomatik kişilerde genital HSV taraması

8.      Asemptomatik kişilerde rutin EKG taraması

9.      Yenidoğan dönemi ve 60 yaş üstü dışında rutin tiroid fonksiyon testleri

10.  Asemptomatik bakteriüri saptamak için erkelerde rutin tam idrar tetkiki yapılması

11.  Yaşlı evsizler ve diyabetliler hariç kadınlarda asemptomatik bakteriüri saptamak için rutin tam idrar tetkiki yapılması

12.  Kanser dışı nedenlerle histerektomi yapılan kadınlarda vajen kanseri taraması için Pap yayması

13.  Risk altında olmayan kadınlarda over kanseri taraması

 

Oyla!
(0 oy)

2.4.2015 08:55:11

Yanıt: Periyodik Muayene Nasıl Yapılır

banucan (83)

Faydalı bir açıklama. teşekkürlerimi sunarım.

 

v-pills gold

Etiket Ekle
Etiket:

Kullanıcı:
Parola:
Yeni Üyelik Parola Hatırlat

Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikasıradyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle