Abonelik Paylaş!
Görüntülenme: 9014
Oyla!
(0 oy)

9.4.2008 11:03:51

TAM GÜN YASASI

drbaye (2)
TAM GÜN İÇİN RETROSPEKTİV BAKIŞ
 
Dr.Erhan Bayuk,10.03.2008
 
         İdari yargının 2004 yılında aldığı bir karar aslında tam gün için yasamanın yaktığı yeşil ışıktır.Bu karar İstanbul’dan bir doktorun açtığı dava ile ilgili olup karar özeti aşağıdadır.
                 Muayenehanesi olan Dr. Mansur Beyazyürek, özel bir hastanede çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ne başvurmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü, bu durumun 1219 sayılı yasanın 12. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "çifte muayene yasağının" ihlali anlamına geleceğini, "iki yerde birden çalışamayacağını, birisini kapatması gerektiğini" bildirerek, reddetmiştir.
              İl Sağlık Müdürlüğü nün bu işleminin iptali talebiyle açılan dava sonucunda İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar, temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi tarafından onaylanmış, bunun üzerine davalı Sağlık Bakanlığı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Ancak karar düzeltme talebi de, Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedilmiş, böylece hekim lehine verilen karar kesinleşmiştir.
              Buna göre;
     "1219 sayılı yasanın 12. maddesindeki "muayenehane" tanımına özel poliklinik, özel hastane, laboratuar ve benzeri yerlerin katılarak madde metninin kapsamının genişletildiği, oysa maddenin münhasıran muayenehanelerle ilgili olduğu, özel hastanede kadrolu olarak çalışan bir hekimin muayenehanesinin de olması halinde, özel hastaneyi muayenehane kapsamına sokarak tercih yapmak zorunda bırakılmasının yasanın amacını aştığı gibi hakkaniyete de uygun düşmeyeceği" gerekçeleriyle adı geçen İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmiştir.
             Böylece kamuda görevli olan hekimler ile özelde çalışan hekimlerin muayene açmaları halinde hakkaniyete aykırı bir şekilde yapılan bu uygulamaya ilişkin, önemli bir karar verilmiş ve kamuda çalışan hekimlere tanınan muayene açma hakkının, özel hastane de çalışan hekimlere de tanınması gerektiği yargı kararı ile kesinleşmiştir.
            1219 sayılı yasa Türkiye’de hekimlik yapmanın temel esaslarını belirleyen bir kanundur ve telaffuzu zor şekli ile “TABABET VE ŞUABATI SAN`ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN”ismi ile anılır.Bu yasanın 12. maddesi son paragrafı “Bir tabibin, ikametgahı müstesna olmak üzere mütaaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur”şeklinde bir hüküm getirmektedir. Danıştay 10.dairesi bu paragraftaki “muayenehane” kelimesini bugünün piyasa terminolojisi ile değerlendirerek hekimin özel çalışıp kendi meslek ve sanatını hiçbir kuruma bağlı kalmaksızın serbestçe icra ettiği yer olarak algılamıştır. Halbuki TDK sözlüğünden kelimenin anlamına bakılacak olursa isim (mua:yeneha: ne) Arapça muayene + Farsça hane :Hekimlerin hastalarını muayene ettikleri yerşeklindedir. Yasanın 1928 tarihinde yürürlüğe girdiğini düşünürseniz anlamın yasada da sözlüktekinin aynı şekliyle kullanıldığı anlaşılır.Yani son paragrafını piyasa jargonu ile değil de sözlük anlamı ile açarsak “Bir tabibin, ikametgahı müstesna olmak üzere mütaaddit yerlerde hasta muayene odası açarak icrayı sanat etmesi memnudur”şeklinde olacaktır.   Dolayısı ile bu yargı kararı hem de düzeltme talebine rağmen yanlış bir şekilde “içtihat” haline getirilmiş ve hekimlik sanatının temel yasasının 12. maddesi zedelenmiştir.
        Bir diğer yanlış algılama ise 2368 sayılı yasanın sanki 1219 sayılı yasayı tadil etmek üzere çıkarıldığı kanısından kaynaklanmaktadır. Halbuki  2368 sayılı yasa (SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN  :Kanun Numarası: 2368 Kabul Tarihi: 31/12/1980 )  29.6.1978 tarihinde Dr Mete Tan tarafından meclisten geçirilen 2162 sayılı Sağlık Personelinin tam gün çalışma esaslarını belirleyen kanun ile 224 sayılı yasanın sosyalleştirilmiş bölgede çalışan sağlık personelinin tam gün esasına göre çalışması gerektiğini düzenleyen 3. maddesini mülga haline getirmekte (yani yok etmekte) ve 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı (daha da açarsak kamu görevlilerine yönelik) hazırlanmış bir yasadır.2368 sayılı yasa ile sağlanan bir hekime birkaç yerde hasta muayene odası açma yetkisi vermek değil 657 sayılı yasa ile kamu görevlisi sağlık personelinin üzerinde uygulanan serbest çalışma yasağının kaldırılmasıdır.
        SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN
Madde 4 - Birinci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına 
göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve 
yetkisine sahip olanlar,istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen
 tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler.
      Burada amaçlanan kamuda çalışan hekimlerin memuriyet vasfını kısmi zamanlı hale getirmektir.Kamuda çalışan hekim icra-i sanat etmemekte bizzat memur olarak tanınmaktadır.Bu kavramları birbirinden ayırt etmek,hastanedeki hekimin icra-i sanat mı ediyor yoksa kamu görevini mi ifa ediyor ikilemini çözebilmek çok su götürür bir tartışmadır.Ama geldiğimiz noktada 12 Eylül ürünlerinden biri olan 2368 sayılı yasanın ne ucube olduğu ortaya çıkmıştır. Yıllardır mesleğimizin tüm etik değerlerini yırtıp geçen, meslektaşlarımızı her anlamı ile yıpratan bir yasa olduğu su götürmez bir gerçektir.Aslında başından böyle bir yasaya karşı çıkılmaması manidardır.Çünkü bu yasa kapsamına hekimler dışında hiçbir devlet memuru (eczacılar,sağlık memurları,avukatlar,mimarlar,mühendisler,öğretmenler)alınmamıştır.Bu durum Anayasanın 10. maddesi 3. fıkrası olan  “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” İfadesine ters düşmektedir. Ancak kadere bakınız ki Anayasaya aykırı bir kanun idari mahkemelerde süzülürken kendini yok etmek yerine Türkiye’de hekimlik yapabilmenin temel esaslarını içeren 1219 sayılı kanunu vurmuştur.
Yeni hazırlanan SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINI TEMİNEN İLGİLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ile yapılmak istenen taşları yerine oturtmayı başarmaktır.2368 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmakta ve 1219 sayılı yasanın 12.maddesi yeniden düzenlenmektedir. Tasarıda o maddenin yeni şekli şöyledir.
(1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir tabibin, ikametgâhı müstesna olmak üzere müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi ve muayenehane açan tabibin başka bir sağlık kuruluşunda meslek icrasında bulunması memnudur.”)
Yani herkesin özellikle de idari yargının anlayacağı piyasa jargonu bu tasarıda aynen kullanılmıştır.
Sözün özü “bazı hekimler için deniz bitti….Yaşasın kurtarılan Türk Hekimliği”
 
Dr.Erhan Bayuk.Eskişehir
 
Oyla!
(0 oy)

23.2.2015 21:29:20

Yanıt: TAM GÜN YASASI

banucan (83)

Tesekkurler.

 

v-pillsbuyut.com/v-pills-faydalari.html

Etiket Ekle
Etiket:

Kullanıcı:
Parola:
Yeni Üyelik Parola Hatırlat

Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikasıradyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle