Abonelik Paylaş!
Görüntülenme: 16652
Oyla!
(0 oy)

13.3.2007 18:49:39

AHBS 2.0 da Performans hesaplama nasıldı?

drelax (120)
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA PERFORMANS KESİNTİLERİ HESAPLAMA YÖNTEMİ""
Sürüm 2.0
Sağlık Bakanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Aralık.2006
Dokümandaki Yenilikler

Bu doküman, Kasım 2006 tarihinde 1.0 sürümü ile yayınlanmıştı. 1.0 sürümü, AHBS 2.0 kullanan Pilot illerimizde (Düzce, Eskşehir) kullanılmakta olan performans hesabı kriterlerini açıklamaktaydı. Ancak, AHBS uygulamasında Bakanlığın ilgili birimleriyle yapılan çalışmalar neticesinde Minimum Veri Setlerinin desteklendiği AHBS 3.0 sürümü geliştirilmişti. AHBS 3.0 ile, daha önce yapılmakta olan performans hesabında da bazı değişiklikler yapılması talepleri yeniden değerlendirilmiş ve bu dokümanımızın 2.0 sürümü geliştirilmiştir.

Dokümandaki yenilikler şöyledir:
1. Gebe izlem başarı oranı:
a. Gebe İzlem Takvimi eklendi,
b. Gebe izlem başarı oranı formülü değişti
2. Bebek izlem başarı oranı:
a. Bebek izlem başarı oranı formülü değişti,
b. Bebek izlem takvimi eklendi
3. Aşı izlem:
a. Aşı izlem takvimi değişti

Amaç
Bu doküman, Aile Hekimliği uygulamasında geçerli olan performans kriterlerini ve bu kriterlerde kullanılan kavramları açıklayarak, aile hekimlerimizi bu konuda bilgilendirmek ve eksik veya yanlış bilgilenme nedeniyle oluşabilecek sorunların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Doküman, Aile Hekimlerimizin maaş hesaplamalarına dair tüm konuları değil; sadece, maaştan yapılacak kesintilerin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır. Bu anlamda doküman, uygulanmakta olan hesaplama yöntemini açıklayan teknik içerikli bir dokümandır ve yeni bir mevzuat düzenlemesi getirmemektedir. Aile Hekimlerinin maaşlarının nasıl hesaplandığı, Resmi Gazete’de 12 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanan 25904 sayılı yönetmelikle Bakanlık tarafından düzenlenmiştir.

Mevzuata Göre “Performans Standartları”
6 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 25867 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik”, Aile Hekimliği sistemi ile ilgili temel prensipleri tanımlamıştır. Bu yönetmeliğin, üçüncü bölümünde, Performans ve Hizmet Standartları ile bu standartların ücretlendirmeye etkisi şu şekilde açıklanmıştır:

“Performans standartları
Madde 14 — Aile hekimlerinin performans değerlendirmesinde vermiş oldukları kişisel koruyucu sağlık hizmetleri ve sevk oranları dikkate alınır.
Sevk oranları, Bebek ve Gebe izlemi ve aşılama oranlarının hesaplanmasına dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Hizmet kalite standartları
Madde 15 — Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, Bakanlıkça belirlenen birinci, ikinci aşama ve aile hekimliğine yönelik yıllık hizmet içi eğitimlerin en az % 80’ine katılarak hizmet kalite standartlarının yükseltilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Öngörülen sevk oranını aşan aile hekimleri, sevk ettiği vakaların niteliğine göre hizmet içi eğitime tabi tutulabilirler.
Standartların ücretlendirmeye etkisi
Madde 16 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen performans kriterleri ücretlendirmede esas alınır.”

Bunun dışında, ilgili yönetmelik, aile hekimlerimizin maaşlarına uygulanacak olan kesintilerin türlerini ve oranlarını da bazı maddelerde belirlemiştir. Ancak, yukarıdaki 14. maddede ifade edildiği üzere, kesintilerde kullanılacak olan formüller, Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu doküman, Bakanlığın halen uygulamakta olduğu performans kesinti formüllerini açıklamaktadır.

Tanımlamaların Önemi
Bilindiği üzere, Aile Hekimliği uygulamasında elektronik veri alış-verişi kullanılmakta ve Aile Hekimlerimiz, sundukları hizmetlere ait verileri, elektronik olarak doğrudan Sağlık Bakanlığı’na iletmektedirler. Şimdiye kadar kullanılan ve alışık olunan bir takım kavramlar, performans hesabı için kullanılırken farklı anlamlarla veya farklı koşullarda kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, Aile Hekimlerimizin, Bakanlığa gönderdiği ve göndermediği tüm verilerin kopyaları, kendi bilgisayarlarında da saklandığı için, benzer veriler üzerinden, hem Aile Hekimleri, hem de Bakanlık ayrı ayrı sorgulamalar yapmaktadır. Bir kavramın, performans hesabında kullanılan anlamı ile Aile Hekiminin kendi bilgisayarında aldığı raporlardaki anlamının farklı olması, Aile Hekimlerimizde haklı olarak kafa karışıklığına neden olmakta ve hatta “kullandıkları programların tüm verileri Bakanlığa iletmediği” kanaatini oluşturmaktadır.
Aslında kullanılan tüm veriler Bakanlığa iletilmiş olsa bile, aşağıda bahsedilen pek çok sebepten dolayı Aile Hekimlerimizin programlarındaki raporlarla, Bakanlığın performans hesaplarken kullandığı raporlardaki değerlerin farklı olması normal ve beklenen bir sonuçtur. Sanki bir “karmaşa” imiş gibi görünen bu durumun çözümlenmesi için temelde iki yol vardır:
a. Aile Hekimlerimizin kullandıkları programların rapor kriterleri ile Bakanlığın kullandığı kriterler sürekli aynı tutulabilir,
b. Her iki yerde alınan raporların aynı olmamasının normal olduğu sebepleri ile birlikte açıklanıp, bilgi eksikliği giderilebilir.
Burada, birinci yolu takip etmek, teknik açıdan kolay değildir, ayrıca “karmaşayı” da kesin ve tam olarak ortadan kaldırmaktan uzaktır. Çünkü Aile Hekimlerimizin kullandıkları programlar, kurallar gereği yapılan her işlemi Bakanlığa ilet(e)memekte (örneğin başka doktora kayıtlı Gebe İzlem verilerini gönderse bile Bakanlık kabul etmemektedir) ve geçmiş tarihli bir veritabanı yedeğine dönüş yapılması... vb gibi durumlarda veritabanındaki veriler değişebilmektedir. Buna benzer elde olmayan pek çok senaryo, Aile Hekimlerinin programlarının üreteceği raporlardaki değerler ile Bakanlıktaki değerlerin aynı olmamasını sağlayacaktır.
Bu nedenle, ikinci yol tercih edilmiş ve Aile Hekimlerimizin bu konuda bilinçlenmesi hedeflenmiştir.

Performansa Esas Bilgiler Nasıl Elde Ediliyor?
Aile Hekimlerimizin maaş ve bordrolarının hazırlanması, İl Sağlık Müdürlüklerimizde kullanılan, web tabanlı ve veritabanı Bakanlıkta yer alan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) programı kullanılarak hesaplanmaktadır. Ancak, ÇKYS programı, Aile Hekimlerimizin maaşlarına esas olacak Performans Standartlarına dair verileri, Aile Hekimlerimiz tarafından Bakanlığa gönderilen verilerin saklandığı Aile Hekimliği Elektronik Sağlık Kaydı veritabanından almaktadır. Bu aktarma işleminin diğer özellikleri şunlardır:
a. Performans hesabı her dönem için, bir sonraki ayın 5’inde yapılır,
b. Performans hesabı, aylık dönemlere göre hesaplanır. Buna göre her ayın ilk günü ve son günü hesaba dâhil edilir,
c. Aktarma yapılmadan önce, performans başarı oranları hesaplanır, ÇKYS’ye hesaplanmış değerler gönderilir.
d. ÇKYS, AHBS sisteminden aldığı hesaplanmış değerleri, mevzuata göre uygulanan formüllere koyarak, kesinti miktarlarını hesaplar.

AHBS ve ÇKYS arasındaki veri akışını gösteren şema aşağıdaki gibidir;

Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlar

Kesin Kayıtlı

Tanım: T.C. Kimlik numarası olduğu halde bir Aile Hekimine kaydını yaptırmış, Aile Hekimi tarafından da kaydı Bakanlığa gönderilerek gerekli kontrollerden (T.C. kimlik numarasının yeniden doğrulanması, halen başka doktora kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi... vb) geçirildikten sonra kaydı, Bakanlık tarafından da onaylanarak ilgili Aile Hekimine atanmış kişidir.

Kullanıldığı Yerler: “Kesin Kayıtlı” ifadesi, hasta, Bebek ve Gebe için aşağıda belirtildiği üzere niteleyici olarak kullanılır:
a. “Kesin Kayıtlı hasta sayısı”,
b. “Kesin Kayıtlı Bebek sayısı”,
c. “Kesin Kayıtlı Gebe sayısı”,

Sınır Koşulları:
a. Bir kişi, aynı anda sadece bir aile hekimine Kesin Kayıtlı olabilir. Ancak, kişi birden fazla aile hekimine muayene olabilir ve dolayısıyla birden fazla aile hekimi tarafından kaydı alınmış olabilir. Kişinin Kesin Kayıtlı olduğu aile hekimi dışındaki aile hekimlerine yapılan kayıtlar “misafir/başka doktora kayıtlı hasta” olarak adlandırılır,
b. Kesin Kayıtlı hasta/Gebe/lohusa/Bebek/çocuk sayısı, belirli bir tarihe göre sorgulanır. Örneğin, ayın son günü yapılan bir sorgulamadaki Kesin Kayıtlı sayısı ile başka bir gün yapılan sorgulama farklı değerler verebilir. Performans hesaplanırken, sadece belirlenen günlerdeki değerler esas alınır. Bu durumda, aybaşında, ortasında veya sonunda kayıt yaptıran kişilerin ilgili ay içerisinde kaç gündür kayıtlı oldukları dikkate alınmaz,
c. Bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı hasta/Gebe/lohusa/Bebek/çocuk sayısında, sadece Bakanlıktaki değerler esas alınır. Aile Hekiminin bilgisayarındaki değerler (henüz senkronizasyon olmamış olması, eski tarihli bir veritabanı yedeğine dönüş yapmış olması... vs gibi nedenlerden dolayı) güncel olmayıp, Bakanlıktaki değerlere göre farklılık arz edebilir,
d. Kaybolma, vatandaşlıktan çıkartılma... vb nedenlerden ötürü, MERNİS tarafından kimlik kaydı kapatılan kişiler, bir Aile Hekimine kayıtlı olsalar bile, Kesin Kayıtlı hastalar arasında sayılmazlar,
e. Bir hastanın ölmesi halinde Aile Hekimi ölüm bildirimi yapmışsa, bakılır;
i. Bu kişinin ölüm bildirimi, ilgili nüfus müdürlüğünce MERNİS’e de iletilmişse (yani MERNİS’teki kaydı “kapatılmışsa” hastanın “ölü” olduğu kabul edilir ve hastanın Aile Hekimi ile ilişiği kesilir;
ii. Eğer MERNİS’e göre bu kişinin “ölü” olduğuna dair henüz bir kayıt yoksa Aile Hekiminin yaptığı ölüm bildirimi kabul edilir; ancak, kişinin ölüm bilgisi MERNİS’e kaydedilinceye kadar, Hasta Aile Hekimine kayıtlı sayılır.
f. Bir hastanın ölmesi, fakat Aile Hekimi tarafından ölüm bildirimi yapılmamış olması halinde; eğer Bakanlık tarafından MERNİS ile yapılan periyodik kontrollerde bu hastanın öldüğü tespit edilirse;
i. Bu hastanın, Aile Hekimi ile ilişkisi kesilir ve Kesin Kayıtlı hastalar arasında sayılmaz. Durum hakkında Aile Hekimine bilgi verilir ve ölüm bildirimi yapması beklenir.
g. Şu kişiler, T.C. Kimlik Numarasını beyan edinceye kadar Kesin Kayıtlı hale gelemezler:
i. Henüz kimlik numarası alınmamış bebekler,
ii. Kimlik numarası olmayan vatandaşlar,
iii. Kimlik numarasını bilmeden kayıt yaptıran vatandaşlar,
iv. Yabancı uyruklu kişiler (oturum izni olanlar dâhil)


Misafir/Başka Doktora Kayıtlı Hasta

Tanım: Bir Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olduğu halde, başka bir aile hekimine muayene/izlem... vb amacıyla giden ve bu işlemlerin yapılabilmesi için kayıt yaptıran hastalardır. Bu kişilerin kayıtları, başka bir Aile Hekimine kayıtlı oldukları için “Kesin Kayıtlı” hale getirilemez. Bu tanıma uyan hastalar, AHBS 3.0’a kadar olan sürümlerde, “Başka Doktora Kayıtlı” olarak nitelenirken, 3.0 sonrasındaki sürümlerde “Misafir Hasta” ifadesi kullanılmıştır. Bu dokümanda, aynı anlamı ifade etmek için sadece “Misafir hasta” ifadesi kullanılacaktır.

Kullanıldığı Yerler: “Misafir Hasta” ifadesi performans hesabında bir formülde doğrudan kullanılmaz; ancak, sevk sayıları hesaplanırken, Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı ve Misafir Hasta olarak kaydettiği kişilere yaptığı sevkler dikkate alındığı için, performans hesabına dolaylı bir kullanımı vardır.

Sınır Koşulları:
a. Bir kişi, aynı anda sadece bir aile hekimine Kesin Kayıtlı olabilir. Ancak, bir kişi, birden fazla aile hekimine Misafir Hasta olarak kaydolabilir.
b. Bir Aile Hekimi, kendisine herhangi bir şekilde kayıtlı olan (T.C. Kimlik Numarası olmasa bile) tüm hastalara, her türlü sağlık hizmetini verebilir; ancak, kayıt altına alınan bu verilerden, sadece;
i. Kesin Kayıtlı olan hastaların tüm bilgilerini (muayene, izleme... vb),
ii. Misafir Hasta olan hastaların sadece muayene (sevk dâhil) bilgilerini
Bakanlığa iletebilir.

Bebek

Tanım: Dünyaya gelen her birey, 0. gün ile 365. gün (365.gün dâhil) “Bebek” olarak adlandırılır. 366. gün artık Bebek değildir, “çocuk” sıfatını kazanmıştır.

Kullanıldığı Yerler: “Bebek” ifadesi şuralarda kullanılır:
a. “Kesin Kayıtlı Bebek sayısı”,
b. “Bebek izlem sayısı”,
c. “aşı yapılması gereken Bebek sayısı”

Çocuk

Tanım: Bir birey, 1 yaşından büyük (366. gün dâhil) ve 6. yaşından gün almamış (60. ayını doldurana kadar) ise “çocuk” olarak adlandırılır.

Kullanıldığı Yerler: “Çocuk” ifadesi, performans hesabında herhangi bir formülde doğrudan kullanılmaz. Ancak, Aşı Takvimine göre 12. ay içerisinde yapılması gereken aşılar, Bebek 12. ayını doldurup “çocuk” dönemine girdikten sonra sorgulanmaktadır. Bu nedenle, Bebek ve çocuk kavramlarının iyi anlaşılmasında fayda vardır.

Gebe

Tanım : Aile hekimi tarafından yapılan tetkik, gözlem ve incelemelere göre hamile olduğu kabul/tespit edilen, hamileliğine ait gerekli izlem verileri kayıt altına alınarak Bakanlığa iletilen ve iletilen bu izlem verileri arasında yer alan “Son Adet Tarihi” bilgisi itibariyle, hamileliğinin 16. haftasını doldurmuş, 40. haftasını geçmemiş olan ve Aile Hekimi tarafından hamileliğin sonlandığına dair henüz bir bildirim yapılmamış olan kadın bir hasta, yaşına bakılmaksızın “Gebe” olarak kabul edilir.

Kullanıldığı Yerler: “Gebe” ifadesi şuralarda kullanılır:
a. “Kesin Kayıtlı Gebe sayısı”,
b. “Gebe izlem sayısı”,

Sınır Koşulları:
a. 40. haftasını doldurmuş olan bir "Gebe” için, doğum yapıldı bilgisi iletilmemiş olsa bile, performans hesabında Gebe sayısı hesaplanırken, “Gebe” olarak değerlendirilmez,
b. Bir hastanın yaşı, 15-49 yaş arasında olmadığı halde, Aile Hekimi tarafından bu hasta için Gebelik bildirimi yapılırsa, Aile Hekiminin beyanı kabul edilir, hastanın yaşına bakılmaz (Ancak, olası bir hatayı engellemek için, Aile Hekimlerinin kullandıkları programların, 15 yaşından küçük / 49 yaşından büyük hastalar için Gebelik bildirimi yapıldığı sırada bir uyarı vermesi önerilir),
c. Sahte/yalancı Gebelik veya tespit hatası gibi durumlarda, daha önce Bakanlığa yapılan Gebelik bildirimi varsa, bu hastanın Gebeliği sonlandırılır ve “Gebelik Sonucu” kısmına “Yanlış Gebelik Bildirimi” seçeneği seçilir. Bu tür durumlarda, bu kişinin daha önce yapılan Gebelik bildirimi geçersiz sayılır. Ancak, yanlış bildirilen bir Gebelik bu şekilde sonlandırılmadığı sürece, yukarıdaki şartlara da uygunsa normal bir Gebelik olarak kabul edilir.

Sevk

Tanım: Aile Hekimi tarafından “Kesin Kayıtlı” ya da “Misafir Hasta” olarak kayıt altına alınarak, kayıt bilgileri Bakanlığa iletilmiş olan hastalara yapılan muayene işlemi içerisinde kayıt altına alınan “sevk” işlemidir.

Kullanıldığı Yerler: “Sevk” ifadesi şuralarda kullanılır:
a. “sevk sayısı”,

Sınır Koşulları:
a. Aile Hekimi tarafından kayıt altına alınan bir muayeneye girilen “sevksiz konsültasyon” kayıtları sevk sayılmaz. Sevksiz konsültasyon, hastanın Aile Hekimine uğramadan doğrudan hastaneye başvurması ve hastanenin kendisine verdiği epikriz formunu Aile Hekimine getirmesi neticesinde kayıt altına alınan konsültasyon türüdür.
b. Aile hekimine “Kesin Kayıtlı” ya da “misafir” olarak kaydedilmemiş olan ve T.C. Kimlik Numarası olmayan veya yanlış olan kişilere (yeni doğan Bebek...vb) ait kayıt ve muayene bilgileri Bakanlığa iletilmediği için bu kişilere yapılan sevk işlemleri de Bakanlığa iletilmez ve sevk sayısı arasında hesaplanmaz,
c. Ancak, yeni doğan bir Bebek veya kimlik numarasını bilmeyen bir vatandaş kayıt altına alınırken, uygulama, geçici bir T.C. Kimlik Numarası üretir. Bu numara ile muayene ve diğer işlemler yapılır. Daha sonra kişinin (bebeğin) T.C. Kimlik Numarası öğrenilir ve geçici üretilen T.C. Kimlik Numarası doğrusu ile güncellenirse, o zamana kadar yapılan tüm işlemler (muayene, izlem... vb) Bakanlığa iletilebilir hale gelir. Bu nedenle daha sonra iletilen bu verilerde yer alan sevklerden, performans hesabının yapıldığı döneme (aya) ait olanlar da, performans hesabında dikkate alınır. Ancak, daha önceki dönemler için, geriye dönük hesaplanmaz.

Performans Kesinti Formülleri

Aşı Başarı Oranı

Aşı Başarı Oranı Formülü
Aşı Başarı Oranı, her bir aşı için ayrı ayrı şu formülle hesaplanır:


AşıBaşarıOranı=Yapılan Aşı Sayısı/YapılmasıGereken Aşı Sayısı


Her bir aşı için ayrı ayrı Aşı Başarı Oranları hesaplandıktan sonra, bu değerlerin ortalaması alınır. Şöyle ki;


Genel Aşı Başarı Oranı= (BCG + DBT + OPV + Hepatit B + KKK[ve ya MMR]) / 5Formülde Kullanılan İfadelerin Tanımları
Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları şöyledir:

Aşı Başarı Oranı, performans hesabında kullanılan aşı takvimi esas alınarak, her bir aşı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklerin kaç aylık oldukları dikkate alınarak, yapılması gereken toplam aşı sayısının, bu Bebeklere yapılan aşı sayısına oranı olarak hesaplanır.
Yapılan Aşı Sayısı, aile hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklere her bir aşı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, yapılan aşı sayısıdır.
Yapılması Gereken Aşı Sayısı, performans hesabında kullanılan aşı takvimi’ne göre Kesin Kayıtlı olan Bebeke yapılması gereken aşı sayısıdır. Yapılması gereken aşı sayısı, kümülatif olarak hesaplanır. Dolayısıyla aşı takvimine göre geç yapılan bir aşıdan dolayı yapılan performans kesintisi, bir defaya mahsus yapılır. Yani bir aşı gecikmesinden dolayı mükerrer kesinti uygulanmaz.


Aşı Başarı Oranında Dikkate Alınan Aşılar
Performans hesabında dikkate alınan aşılar şunlardır :
a. BCG,
b. DBT (I, II, III),
c. OPV (I, II, III),
d. Hepatit B (I, II, III),
e. KKK (MMR) veya Kızamık
Örnek hesaplama:

Performans Hesabı yapılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Resmi Aşı Takvimi’nde, her bir aşının uygulanması gereken süre aralığı, genellikle ±30 günlük tolerans tanınarak dikkate alınmaktadır. Bunun performans hesabında uygulanması şu şekilde olmaktadır:
Örneğin, bir Aile Hekimine Kesin Kayıtlı 125 günlük bir Bebek varsa, bu bebeğe yapılması gereken aşılar, aşağıdaki tabloda kalın harflerle belirtilmiştir:

Aşının yapılması
gereken Bebek/çocuk
yaş aralığı (gün) 0-30 30-60 61-89 90-119 120-149
Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu
BCG I
DBT I II III
HIB I II III
OPV I II III
KKK (MMR) veya
Kızamık
Hepatit B I II

Yani, BCG (I), DBT (I, II), OPV (I, II), Hepatit (I, II) aşılarının yapılmış olması gereklidir. HIB aşısı, takvimde yer almasına rağmen performans hesabında kullanılmamaktadır.Sağlık Bakanlığı’nın Yayınladığı Resmi Aşı TakvimiDoğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12.ayın sonu
BCG I
DBT I II III
HIB I II III
OPV I II III
KKK (MMR) I
Hepatit B I II IIIPerformans Hesabı İçin Kullanılan Aşı Takvimi

07.07.2006 tarihinde yayınlanan ve Aile Hekimliği uygulamasında halen kullanılmakta olan aşı takvimi:


Aşının yapılması gereken Bebek yaş aralığı (gün) 0–3 gün 30-59 60–89 90–119 120–149 180–209 365–394
Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12.ayın sonu
BCG I
DBT I II III
HIB I II III
OPV I II III
KKK (MMR) veya Kızamık I
Hepatit B I II III


NOT: Performans Hesabı yapılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aşı Takvimi’ndeki her bir aşının uygulanması gereken süre aralığı dikkate alınır. Performans hesabının yapıldığı tarih itibariyle, Bebeklerin, aşı takvimine göre herhangi bir aşının yapılması için tanınan süreyi doldurup doldurmadığı, (örneğin, Hepatit B I için 30. gününü doldurduğu) kontrol edilir. Eğer bu süre dolmuşsa, ilgili aşı için yapılacak performans hesabında, Yapılması Gereken Aşı Sayısı 1 artırılır. Yapılması gereken aşı sayısı bu şekilde hesaplandıktan sonra, Aile Hekiminin yaptığı aşı sayısı da hesaplanarak Aşı Başarı Oranı hesaplanır.

Bebek İzlem Başarı Oranı

Bebek İzlem Formülü

Bebek İzlem şu formülle hesaplanır:Bebek İzlem Başarı Oranı=Yapılan Bebek İzlem Sayı/Yapılması Gereken Bebek İzlem SayısıFormülde Kullanılan İfadelerin Tanımları
Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları şöyledir:

Bebek İzlem Başarı Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebekler için, ayrı ayrı hesaplanan ve performansın hesaplandığı dönem (ay) içinde ve Bebek İzlem Takvimine uygun olarak (belirtilen hafta aralıklarında) yapılan izlem sayısının, yine Bebek İzlem Takvimine göre belirtilen aralıklarda yapılması gereken izlem sayısına oranıdır.

Yapılan Bebek İzlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklere performansın hesaplandığı dönem (ay) içerisinde ve Bebek İzlem Takvimine göre uygun günler arasında yapılan bebek izlemlerin sayısıdır.

Yapılması Gereken Bebek İzlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebekler için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, performansın hesaplandığı dönem (ay) içerisinde ve Bebek İzlem Takvimine göre uygun günler arasında yapılmış olması gereken bebek izlemlerin sayısıdır.

Örnek hesaplama:
Kesin Kayıtlı bebek sayısı = 10
Yapılan Bebek İzlem Sayısı = 4
Yapılmış Olması Gereken Bebek İzlem Sayısı = 4

Bebek İzlem Başarı Oranı = (4 / 4) = 1
Yani, bir Aile Hekiminin o ay içerisinde Bebek İzlem Takvimine Göre izlem dönemi gelen bebeklere yapılması gereken izlem sayısı 6 ise, Aile Hekimi bütün bu bebeklere izlem yapmalıdır.Bebek İzlem Takvimi

Bebek İzlem Takvimi, bebeklere aşı uygulanması geeken sürelere göre ayarlanmıştır (7. izlem hariç). Dolayısıyla ilk 6 izlem için, Aile Hekimlerinin aşı takviminde belirtilen tarihlerde bebeklere hem aşı hem de izlem yapmaları yeterli olacaktır.


İzlemin yapılması gereken Bebek yaş aralığı (gün) 0–30 30-59 60–89 90–119 120–149 180-209 270–299
Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6. ayın sonu 9.ayın sonu
Bebek izlem 1 2 3 4 5 6 7
Gebe İzlem Başarı Oranı

Gebe İzlem Formülü

Gebe İzlem şu formülle hesaplanır:Gebe İzlem Başarı Oranı =Gebe İzlem Sayısı/Yapılması Gereken Gebe İzlem Sayısı


Formülde Kullanılan İfadelerin Tanımları
Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları şöyledir:

Gebe İzlem Başarı Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebeler için, ayrı ayrı hesaplanan ve performansın hesaplandığı dönem (ay) içinde ve Gebe İzlem Takvimine uygun olarak (belirtilen hafta aralıklarında) yapılan izlem sayısının, yine Gebe İzlem Takvimine göre belirtilen aralıklarda yapılması gereken izlem sayısına oranıdır.

Gebe İzlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebelere, performansın hesaplandığı ay içerisinde Gebe İzlem Takvimine göre izlem yapılması gereken haftalara rast gelen izlem sayısıdır.

Yapılması Gereken İzlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebelere, performansın hesaplandığı ay içerisinde Gebe İzlem Takvimine göre izlem yapılmış olması gereken haftalara rast gelen izlem sayısıdır.

NOTLAR:
1. Gebe İzlem Takviminde belirtilen izlem haftaları, gebelik için önemli olan haftalardır. Bu haftalarda yapılmayan izlemler, performans kesintilerine sebep olmaktadır. Diğer haftalarda yapılan izlemler, “ara izlem” kanbul edilmektedir.
2. Gebe İzlem Başarı Oranı, her bir gebe için ayrı ayrı hesaplanıp, daha sonra bu değerler toplanır. Dolayısıyla, Gebe İzlem Takvimine göre izlem yapılması gereken haftalar arasında bir gebeye bir yerine daha fazla izlem yapılmış olması, başka bir gebeye yapılması gerekip de yapılmamış olan izlemden kaynaklanacak performans kesintisini telafi etmemektedir.
Örnek hesaplama:
Gebe İzlem Sayısı = 10
Yapılması Gereken Gebe İzlem Sayısı = 10
Gebe İzlem Başarı Oranı = 10 / 10 = 1
Yani, bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı Gebelerinden, o maaş dönemi (ay) içerisinde, Gebe İlzem Takvimine göre yapılması gereken gebe izlem sayısı 10 ise tüm bu gebelere de izlem yapılması gereklidir.

Gebe İzlem Takvimi

Gebelik Haftası
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42+
I II III IV


İzlem yapılması gereken gebelik haftaları;

1.izlem: 0-12 (ilk gebelik tespitinden itibaren 12. gebelik haftası son gününe (dahil) kadar yapılacak)
2.izlem: 24, 25, 26 (24. gebelik haftası ilk gününden itibaren 26. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak)
3.izlem: 30, 31, 32 (30. gebelik haftası ilk gününden itibaren 32. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak)
4.izlem: 36, 37, 38 (36. gebelik haftası ilk gününden itibaren 38. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak)
Sevk Oranı

Sevk Oranı Formülü

Sevk Oranı şu formülle hesaplanır:


Sevk Oranı =Sevk Sayısıx12/Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı x Ön Görülen Muayene Sayısı


Formülde Kullanılan İfadelerin Tanımları
Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları şöyledir:


Sevk Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı veya Misafir Hasta olarak kayıt altına alınan hastalara yapılan muayene içerisinde kaydedilen ve Bakanlığa iletilen Sevk Sayısı’nın, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan hasta sayısı ile Ön Görülen Muayene Sayısı’na oranıdır.

Sevk Sayısı: Aile Hekiminin, kendisine Kesin Kayıtlı ya da Misafir Hasta olarak kayıt yaptırmış olan hastalara yapılan muayene ile birlikte kayıt altına alınan ve Bakanlığa iletilen sevk sayılarını ifade eder.

Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı: Performans ölçümünün yapıldığı dönem sonu itibariyle, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan hasta sayısıdır.

Ön Görülen Muayene Sayısı: Bir hastanın, bir yıl içerisinde bir sağlık kurumuna/aile hekimine öngörülen ortalama müracaat sayısını ifade eder. Ön Görülen Muayene Sayısı, Aile Hekiminin fiilen yaptığı ve Bakanlığa ilettiği muayene kayıtları dikkate alınarak hesaplanmaz. Bunun yerine Türkiye’deki istatistikler dikkate alınarak öngörülmüş ve “5” olarak belirlenmiştir.

Örnek hesaplama:
Sevk Sayısı = 500
Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı = 3.000
Ön Görülen Muayene Sayısı = 5

Sevk Oranı = (500 x 12) / (3.000 x 5) = 0,4
Yani, bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı 3.000 hastası varsa ve kendisine misafir ve Kesin Kayıtlı olarak kayıtlı olan hastalara 500 sevk yaparsa, sevk oranı 0,4 çıkar. Hangi sevk oranlarına performans kesintisinin uygulanacağı, yönetmelikte detaylı olarak açıklanmıştır.

Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı

Tanım

Gezici (Mobil) hizmete tabi olan hastalar, Aile Hekimi’ne Kesin Kayıtlı olan ve kayıt sırasında “Mobil Hizmete Tabi” seçeneği işaretlenen hastalardır.

Hesaplanma Yöntemi

Aile Hekiminin performansının hesaplandığı dönem sonu itibariyle, kendisine Kesin Kayıtlı olan hastaları arasında “mobil hizmete tabi” olarak işaretlenen hastaların sayısıdır. Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı, performansta kesinti olarak uygulanan bir değer değildir. Aksine, Aile Hekiminin maaşına pozitif etki yapan bir değerdir. Bu etkinin nasıl ve ne oranlarda olduğu, ilgili yönetmelikte detaylı olarak açıklanmaktadır.
Oyla!
(0 oy)

27.12.2015 16:21:27

Yanıt: AHBS 2.0 da Performans hesaplama nasıldı?

ahmetkaya (1)

aile hekimi maaş hesaplama programı için http://ailehekimimaashesaplama.blogspot.com.tr/ 

Bu mesaj, ahmetkaya tarafından, 27.12.2015 16:22:48 itibariyle düzenlenmiştir.
Etiket Ekle
Etiket:

Kullanıcı:
Parola:
Yeni Üyelik Parola Hatırlat

Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikasıradyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle