Tababet Uzmanlık Tüzüğü

Resmi Gazete
Tarih: 18.4.1973; Sayı:14511

Kapsam:
Madde 1- Türkiye’de tababet dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine tabidir.

Asistan tanımı:
Madde 2 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.)
Bu Tüzükte geçen asistan deyimi, tababet dallarından birinde uzman olabilmek için bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla özel mevzuatına ve bu Tüzük hükümlerine göre, öğrenim, eğitim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişi anlamına gelir.
3 üncü maddede yazılı kurumlarda uzmanlık eğitimi görmekte olanlar, ünvan ve kadroları ne olursa olsun, bu Tüzüğün uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgesi yönünden asistanlar için öngörüldüğü esaslara tabidirler.
Yabancı uyruklular, bu Tüzükte kendileri için öngörülen koşulları taşımak kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilebilirler.

Uzman yetiştirmeye yetkili kurumlar:
Madde 3 - Uzmanlar; tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetkili kılınan sağlık kurumlarında yetiştirilir.
(Ek : 25.5.1981- 8/3024 K.) Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurumlardaki iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel şirurji, kadın hastalıkları ve doğum asistanlarının, ilk ve son yılları dışındaki en çok bir yıllık asistanlık çalışmalarını yetkili kılınan sağlık kurumları dışında kalan Devlet Hastanelerinde yapmalarına Bakanlıkça karar verilebilir.18 nci maddede sözü edilen yeterllk fişleri, bu süre için, yanlarında çalıştıkları uzmanlar tarafından doldurulur.

Asistanlıkla bağdaşmayan görevler:
Madde 4- Asistanlar, bu Tüzük hükümlerine göre saptanan, eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiç bir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, çalıştıkları uzmanlık dalının uygulanmasından sayılmayacak işlerle görevlendirilemezler.

Tababet Uzmanlık Dalları, Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri:
Madde 5 - (Degişik : 5.7.1983 - 83/6834 K.)
Tababet uzmanlık ana ve yan dalları; bunlardaki eğitim süreleri ve rotasyonlar ek çizelgede gösterilmiştir.
Klinik ve laboratuvar şefleri ya da özel mevzuatına göre yetkili kılınan bilim dalı başkanları, asistanlara, çizelgede öngörülmeyen rotasyonları yaptırmayayetkilidir.
Bakanlıkça yetkili kılınan sağlık kurumlarında uzmanlık öğrenimi yapmakta olan asistanlar, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, eğitim amacıyla, uzmanlık eğitimi veren başka sağlık kurumlarında, ilgili fakültelerin kabul etmesi koşuluyla da tıp fakülteleri hastanelerinde çalıştırılabilirler.

Asistan olma şartları:
Madde 6 - (Değişik : 5.7.1983 - 83/6834 K.)
Asistanlığa atanabilmek için;
A -1 ) Türk vatandaşı, olmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş, ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında sayılmak,
2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
3) Taksirli suçlar dışında, ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak,
4) Askerlikle ilgili bulunmamak ya da askerlik hizmetini yapmış olmak, bu görevi ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut Askerlik Kanununun 86 ve 89 uncu maddelerinde görülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık yapacakları dal için bu Tüzüğün 5 inci maddesinde gösterilen sürelerin son

Yayınlanma: 29.7.2010 | Görüntülenme: 3017
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle