İZMİR İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİGİ POZİSYONLARI İÇİN YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU
İZMİR İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİGİ POZİSYONLARI İÇİN YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

İlimizde 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu kapsamında 16 Şubat 2006 tarihli Makam Onayı ile 14 Mayıs 2007 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Oluşturulan 1087 Aile Hekimliği birimi için sözleşmeler imzalanarak hukuken dolmuş, 15 bölge  değişik nedenlerle (İl dışı tayin,Tıpta  uzmanlık sınavının kazanılması, hastalık…vs) boşalan bölge olarak belirlenmiştir.

 

          Boşalan Aile Hekimliği pozisyonlarına yapılacak yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik  (İlgili bölüm) (R.G.:Tarih:24/03/2007 Sayı:26472): hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

 

          Müracaatlar 16/11/2007 tarihinde başlayacak ve 26/11/2007 tarihi mesai bitimine kadar  İzmir Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı ve Aile Hekimliği  Şubesine yapılacaktır. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilecek, ancak postadan kaynaklanan gecikmeler  durumunda başvuru kabul edilmeyecek olup, gecikmeden İzmir il Sağlık Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

 

          Yapılan müracaatlar sonucunda 29/11/2007 tarihinde öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste saat 17:00’den sonra http://www.ism.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

 

            Yerleştirme işlemleri 04/12/2007 tarihinde saat: 10.00 da İzmir Sağlık Müdürlüğü İbni Sina Toplantı salonunda başlayacaktır.

 

            Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili açıklama

 

1) Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden’’ İzmir İli Aile Hekimliği Yerleştirme gününde ………hizmet puanım ile sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi ……..……ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

 

2) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü ile Komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır. Tercih günü için belirlenen ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü duyuru panosunda, Sağlık Grup Başkanlıkları duyuru panolarında ve www.ism.gov.tr adresinde ilan edilerek davet edilen adaylar ve görevliler dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.

 

3) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

 

4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamaz.

 

5) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini yazılı bir belgeyle Komisyona sunarak tercih hakkını kullanmaktan vazgeçebilir.

 

6) Aile Hekimliği bölgesini ve kodlu Aile Hekimliği birimini  seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezinde aynı kodlu Aile Hekimliği birimine tahsis edilmiş olan  poliklinik odasını da seçmiş olacaktır. Ayrıca poliklinik odası ve donanımı  seçimi yapılmayacaktır.

 

 

 

            04 aralık 2007 tarihinde boş aile hekimliği birimlerine yerleştirmesi yapılan hekimler 10.12.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihte göreve başlayacaklardır.

         

          YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLAN SIRALAMA USULÜ:

            “Pilot ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme yapılır.

1. Liste:a)Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri,

1. Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

* Başvuru Formu

* Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir onaylı belge.

* Göreve başlama belgesi (Askerlik dönüşü veya doğum sonrası)

* Güncellenmiş PBS (Hizmet Puanı Dökümü )çıktısı

* Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Liste:b) Pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri, pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,

2. Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

* Başvuru Formu

* Güncellenmiş PBS (Hizmet Puanı Dökümü ) çıktısı

* Aile hekimleri için İzmir İlinde sözleşmeli olduğu Aile Hekimliği pozisyonunda 6 ay süreyle çalıştığını gösterir belge

veya idareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini gösterir yazılı resmi belge

* Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

3. Liste:c) Varsa yedek liste (İlk yerleştirme törenlerine geçerli müracaatı olanlardan kadrosu İzmir İlinde olan kamu hekimlerinden boş pozisyonlara yerleştirilmeyenler)

3. Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

* Başvuru Formu

* Güncellenmiş PBS (Hizmet Puanı Dökümü )çıktısı

* Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

4. Liste:ç) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanı tabipleri,

5. Liste:d) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/diğer uzman tabipler.

4. ve 5. Listelerde Bulunan Hekimler  İçin  İstenen Belgeler

* Başvuru Formu

* Aile Hekimi Bilgi Formu

* Sağlık Bakanlığı personeli için başvuran kişiye ait www.yenipbs.saglik.gov.tr  adresinde Hizmet Puanı sayfasından alınan Hizmet Puanı Dökümü,

* Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler Kadrosunun bulunduğu kurumdan onaylı Hizmet Cetveli alacaklardır.

* Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler muvafakat belgelerini kurumlarından kendileri alacaklardır.

* Varsa Aile Hekimliği 1. Asama Uyum Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (aslını ibraz etmek üzere)

* Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

            (a) grubu 1. listede bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Bu personele göreve başladığı zaman boş olan veya boş pozisyon olmaması halinde ilk boşalan pozisyon bir defaya mahsus olmak üzere teklif edilir. Personelin kabul etmesi halinde yerleştirme yapılır. Kabul etmemesi halinde ise yukarıdaki (b) grubunun kapsamına alınır.

            (b) grubu 2. listede kapsamında bulunan personel için yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sitesi üzerinden en az beş gün boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan grup kapsamındaki personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

          Diğer gruplarda personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

          Pilot ilde boş pozisyonlar bu sıralamaya göre doldurulamaz ise bu madde(ilgi yönetmeliğin 2. maddesi)nin  (A) fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) ve (c) alt bentleri uygulanmak suretiyle veya Bakanlık mevzuatına göre diğer atama usulleri ile yerleştirme yapılabilir.

          Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede 6 ay çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk 6 aylık dönemde uygulanmaz.

Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri:

          “Pilot ilde Bakanlık personel dağılım cetveline göre yeterli sayıda pratisyen tabip bulunmaması veya aile hekimi pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bütçe imkanları değerlendirilerek, Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Valilikçe ihtiyaç bildirilen sayıdan karşılanabilecek pozisyon adedi belirlenir.” hükmü gereği  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İlimize tahsis ettiği 134 (Yüzotuzdört) vizeden 03.05.2007 tarihlerinde yapılan yerleştirmeler sonucunda açıktan atama yolu ile 69 ‘una yerleştirme işlemi yapılmış, 65 vize boş kalmıştır.         (5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında) “Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dahil hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Başvuru sayısının belirlenen pozisyon adedinden fazla olması halinde,

6. Liste:öncelikle aile hekimliği uzmanı tabipler, bunların tamamlanmasından sonra

7. Liste:diğer uzman tabip ve tabipler

hizmet puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirilir.”

6. ve 7. Listelerde Bulunan Hekimler  İçin  İstenen Belgeler

* Başvuru Formu

* Noter Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi

* Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak kamuda çalışmasına engel teşkil eden herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Sağlık Kurulu Raporu

* Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan sabıka kaydı

* Prim ödemek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştığı yerleri ve süreleri gösterir belge

* Daha önce kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar için bu hizmet süresini gösterir belge

* Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Varsa Aile Hekimliği 1. Asama Uyum Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (aslını ibraz etmek üzere)

BOŞALAN  15 AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONU

 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM KODU

BAYINDIR 1 NOLU ASM

3503 003

BORNOVA 15 NOLU YEŞİLÇAM ASM

3506 092

BUCA 1 NOLU MERKEZ ASM

3507 003

BUCA 12 NOLU GÖKSU ASM

3507 080

KEMALPAŞA 1 NOLU MERKEZ ASM

3516 006

KONAK 22 NOLU ZAFERTEPE ASM

3519 106

MENEMEN 1 NOLU ASM

3521 008

MENEMEN 3 NOLU ASARLIK ASM

3521 021

BORNOVA 6 NOLU ATATÜRK ASM

3506 040

ÖDEMİŞ 8 NOLU BADEMİYE ASM

3523 025

KONAK 15 NOLU GÜRÇEŞME ASM

3519 060

KONAK 14 NOLU S.KABAAĞAÇLI ASM

3519 056

KONAK 15 NOLU İSMETPAŞA ASM

3519 063

KONAK 17 NOLU 19 MAYIS ASM

3519 075

ÖDEMİŞ 8 NOLU BADEMİYE ASM

3523 026

            İlgili Yönetmeliğin 2. maddesinin A - II bendi gereği, yerleştirme işlemi sırasında boş birimler için, daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih ederek sözleşme yapması halinde; aynı anda önceki sözleşmeleri feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle boş pozisyonların yukarıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından  dikkate alınmalıdır.

Yayınlanma: 19.11.2007 | Görüntülenme: 9869
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle