Adıyaman'da Boş Aile Hekimliği Birimlerine Yerleştirme Yapılacak!
Adıyaman'da Boş Aile Hekimliği Birimlerine Yerleştirme Yapılacak!

ADIYAMAN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

 

5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu gereği ilimiz 25 Aralık 2006 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. Bu tarihten sonra istifa nedeni ile boşalan 7 Aile Hekimliği pozisyonu için Aile Hekimliği Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri 24 Mart 2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Pilot İl Uygulamasında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Ek’de yeri ve nüfus bilgileri bulunan Aile Hekimliği bölgeleri için 04 Ocak 2008  Cuma günü saat: 14:00’da Atama Nakil Komisyonu huzurunda Adıyaman Merkez Eğitim Toplum Sağlığı Merkezi 3.katındaki toplantı salonunda yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

            Müracaat etmek isteyen Hekimlerin 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat:17:00’a kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine müracaat etmeleri gerekmekte olup, müracaat başvurusunda bulunmayanların yerleştirme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

            Ek yerleştirme işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

 1. Yerleştirme işlemi yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Ek-1 madde 2’sinde yer alan (A) fıkrasının (II) numaralı hükümlerine göre yapılacaktır. ( İlgili yönetmelik yazımızın ekindedir. )

 

 1. İlimizde halen Aile Hekimliği görevini yürütmekte olup 6 ayını dolduran ve Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan Aile Hekimleri mevcut boş Aile Hekimliği bölgelerini seçebileceklerdir. Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri duyurulan gün ve saatte tek oturumda tamamlanacaktır. (Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Aile hekimliğini tercih etmiş ve görev yapanlar, yükümlülük süresi bitene kadar bölge değişikliği yapamayacaklardır.)

 

 1. İlimize atanan Devlet Hizmet Yükümlüsü hekimlerden Aile Hekimliğine geçme şartlarına sahip hekimlerin Aile Hekimliği sözleşmesi imzalama istekleri halinde ancak atamalarının yapıldığı ilçe içerisinde bulunan boş Aile Hekimliği bölgelerini tercih edebileceklerdir.

 

 1. Eğer boş pozisyonlar bu sıralamaya göre doldurulamaz ise yukarıdaki bahsi geçen yönetmenliğin (A) fıkrasının (I) numaralı bendindeki (b) alt bendine göre Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerde ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerleştirme yapılacaktır. Konu ile ilgili Maliye Bakanlığının 07.02.2007 tarih ve 2399 sayılı onayları ile ilimize 2 (iki) adet kamu görevlisi olmayan hekimlere yönelik kadro tahsisi yapılmış olup daha önceki yerleştirmede 1 (Bir) adet kadroya tercih yapılmıştır. Kalan 1 (Bir) adet kadro için birden fazla talep olması halinde yukarıdaki şartları ve özellikleri belirtilen hekimlerden hizmet puanı en yüksek olan yerleştirilecektir.Aile Hekimi olmak isteyen kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Müracaatta bulunacak Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS)’den alacakları Temmuz 2007’ye ait onaylı Hizmet puan Belgesini teslim edeceklerdir. Yerleştirme talebinde bulunan Aile Hekimleri Uzmanları hariç 25 aralık 2006 tarihinden önce ilimizde görev yapan hekimlerin Aile hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeyen sertifikayı da müracaat sırasında ibraz etmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ilimize ataması yapılan kamuda çalışan hekimlerin ve kamuda çalışmayan hekimlerin başvuru sırasında sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Tablo: 1 Daha Önce Yerleştirme yapılmış sonradan boşalan AH Bölgeleri

İLÇESİ

ASM BÖLGESİ

AH BÖLGESİ

MERKEZ NÜFUS

MOBİL NÜFUS

TOPLAM NÜFUS

İLÇE’YE MESAFE

İL’E MESAFE

MERKEZ

7 NOLU ASM

36 NOLU AH BÖLGESİ

3405

39

3444

-

-

MERKEZ

YAYLAKONAK ASB

70 NOLU AH BÖLGESİ

1833

1210

3043

-

29

BESNİ

KÖSECELİ

84 NOLU AH BÖLGESİ

1500

1520

3020

21

65

GERGER

MERKEZ ASM

98 NOLU AH BÖLGESİ

652

3194

3846

-

93

GÖLBAŞI

BALKAR ASB

114 NOLU AH BÖLGESİ

1910

1591

3501

10

73

SİNCİK

YARPUZLU ASB

159 NOLU AH BÖLGESİ

1330

2399

3729

15

70

TUT

MERKEZ ASM

160 NOLU AH BÖLGESİ

1597

1559

3156

-

58

Yukarıda yer alan nüfus ve mobil bilgileri 05.12.2007 tarihli Aile Hekimlerine ait Kasım ayı performans tablosundan alınmıştır.

 

AİLE HEKİMİ OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN UZMAN TABİP VE TABİPLERDEN İSTENECEK BELGELER

 • Noter Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 • Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurul raporu
 • Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan sabıka kaydı
 • Prim ödemek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştığı yerleri ve süreleri gösterir belge ( Müracaat sırasında verilecek )
 • Daha önce kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar için bu hizmet süresini gösterir belge ( Müracaat sırasında verilecek )

 

 

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bakanlık kadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılarak sözleşmeli statüde aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan personel kendisinin vazgeçmesi veya herhangi bir suretle sözleşmesinin sona ermesi halinde, ücretsiz izine ayrıldığı görevine kadro veya personel dağılım cetveli fazlalığına bakılmaksızın geri döner. Aile Hekimliği uygulaması nedeniyle ücretsiz izne ayrıldığı birimin kaldırılması halinde ise bu birimin bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlığına atanır. Memuriyet görevine geri dönen personelin; personel dağılım cetvelinde açık olan ve doluluk oranlarına göre ihtiyaç duyulan kadrolardan birisine, memuriyet görevine başlamasından itibaren 30 gün içinde kendisinin talep etmesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün de uygun görmesi ile bir defaya mahsus olmak üzere aynı il içinde yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu şekilde görevine geri dönen personel daha sonraki iş ve işlemleri için Bakanlık atama ve nakil mevzuatına tabi olur."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’in 2 nci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini  Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1

             "Madde 2 – Aile Hekimliği uygulamasına geçilen illerde aşağıdaki düzenlemelere göre yerleştirme yapılır.

             A) Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri:

             I) İlk yerleştirme

             a) Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri:

             Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanı tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip/diğer uzman tabiplerden başvuru yapanlar, iki grup halinde hizmet puanına göre sıralanır. İl düzeyinde belirlenen aile hekimi çalışma bölgelerine, başvuranlar arasında en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere önce aile hekimliği uzmanı tabipler, bunların tamamlanmasından sonra tabip/diğer uzman tabipler tercihlerine göre yerleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp, aile hekimliği eğitimi alarak sertifika sahibi olan ve birinci aşama uyum eğitimi verdiğini belgeleyen uzman tabip ve tabiplerin, eğitici olarak katıldığı her bir eğitim bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2)’deki tabloya göre ek puanlamaya tâbi tutulur. Eğitimden kazanılan ek puanlar sadece aile hekimliği ilk yerleştirmelerinde kullanılmak üzere hizmet puanına eklenir.

             İlk yerleştirmeye müracaat edenlerden boş pozisyonlara yerleştirilmeyenler yedek listeye kaydedilir. Yedek listeye ilk yerleştirmeden sonra ilave yapılmaz.

             Pilot ilde İl Sağlık Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler aile hekimliğine başvurmaları halinde, yukarıdaki düzenlemelere göre sıralamaya tabi tutulur. Bunlardan hizmet puanına göre yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyenler ile yedek listede yer alanların bu maddedeki düzenlemelere göre hakları saklı tutulur.

             b) Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri:

             Pilot ilde Bakanlık personel dağılım cetveline göre yeterli sayıda pratisyen tabip bulunmaması veya aile hekimi pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Bakanlıktan talepte bulunur. Bütçe imkanları değerlendirilerek, Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Valilikçe ihtiyaç bildirilen sayıdan karşılanabilecek pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dahil hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Başvuru sayısının belirlenen pozisyon adedinden fazla olması halinde, öncelikle aile hekimliği uzmanı tabipler, bunların tamamlanmasından sonra diğer uzman tabip ve tabipler hizmet puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirilir.

             c) Pilot il dışından yerleştirme:

             Pilot ilde sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Bakanlık diğer illerden sözleşmeli aile hekimi istihdam edebilir. Bu amaçla belirlenen boş aile hekimliği pozisyonları Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Müracaat eden ve görev yaptığı kadrodan ücretsiz izinli sayılmasına Bakanlık veya kurumunca muvafakat verilen memurlar ile sözleşmeli statüsünden ayrılacak olanlar arasından, en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere önce aile hekimliği uzmanı tabipler, bunların tamamlanmasından sonra tabip ve diğer uzman tabipler tercihlerine göre yerleştirilir.

             Bu personel devlet memuru ise kadroları illerinde kalarak ücretsiz izinli sayılır, sözleşmeli statüde ise aile hekimliği mevzuatı ile sözleşmeli personele tanınan haklar saklı tutulur. Söz konusu personel aile hekimliği mevzuatına göre görev yapar ve bu mevzuatın dışındaki gerekçelerle sözleşmesi feshedilemez. Bu durumdaki devlet memuru uzman tabip ve tabipler talepleri halinde ilgili mevzuatına göre kurum içi naklen atanarak, kadroları yeni atandıkları ilde kalmak suretiyle veya başka kamu kurumuna atanmaları ve yeni kurumlarından ücretsiz izine ayrılma belgesini atama tarihinden itibaren 10 gün içinde ibraz etmeleri halinde, aynı pozisyonda sözleşmeli aile hekimliği görevine devam ederler.

             d) İlk yerleştirmede yukarıdaki alt bentler halinde sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Ancak yeni talep olması halinde bir alt bentteki yerleştirme usulüne geçilmeden önce en az beş gün süreyle Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyuru yapmak suretiyle aynı alt bent hükümlerine göre ikinci veya üçüncü defa ek yerleştirme yapılabilir. Buna rağmen doldurulamayan pozisyonlar için Bakanlık mevzuatına göre diğer atama usulleri uygulanabilir.

             II ) Pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması            

             Pilot ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme yapılır.

             a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri,

             b) Pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri, pilot ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,

             c) Varsa yedek liste,

             ç) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan aile hekimliği uzmanı tabipleri,

             d) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/diğer uzman tabipler.

             (a) grubunda bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Bu personele göreve başladığı zaman boş olan veya boş pozisyon olmaması halinde ilk boşalan pozisyon bir defaya mahsus olmak üzere teklif edilir. Personelin kabul etmesi halinde yerleştirme yapılır. Kabul etmemesi halinde ise yukarıdaki (b) grubunun kapsamına alınır.

             (b) grubunun kapsamında bulunan personel için yerleştirme yapılırken, Bakanlığın internet sitesi üzerinden en az beş gün boş pozisyonun ilanı yapılır ve il içinde yer değiştirme talebi olan grup kapsamındaki personelin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

             Diğer gruplarda personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

             Pilot ilde boş pozisyonlar bu sıralamaya göre doldurulamaz ise bu maddenin (A) fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) ve (c) alt bentleri uygulanmak suretiyle veya Bakanlık mevzuatına göre diğer atama usulleri ile yerleştirme yapılabilir.

             Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede 6 ay çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk 6 aylık dönemde uygulanmaz.

             B) Sözleşmeli aile sağlığı elemanları:

             Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı) kendilerinin talebi ve Bakanlık veya kurumlarının muvafakati ile aşağıdaki öncelik ve şartlar gözetilmek suretiyle sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilir.

             a) Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aile hekimince talep edilen ebe, hemşire veya sağlık memurları (toplum sağlığı),

             b) Diğer iller kamu kurum ve kuruluş kadro veya pozisyonlarında görev yapan veya Bakanlık kadro veya pozisyonlarından unvanlarına göre "A" hizmet grubu illerde görev yapan ve aile hekimince talep edilen ebe, hemşire veya sağlık memurları (toplum sağlığı).

             Yukarıdaki (b) alt bendine göre istihdam edilen sözleşmeli aile sağlığı elemanlarına, bu maddenin (A) fıkrasının (I) numaralı bendinin (c) alt bendinin ikinci paragrafındaki hükümler uygulanır.

             C) Görevlendirme:

             Pilot ilde boş aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonları görevlendirme suretiyle doldurulur. Farklı ilçeden görevlendirme yapılması halinde, görevlendirme süresi, personelin rızası olmadıkça altı ayı geçemez

http://www.adiyaman.saglik.gov.tr/duyuru_dokuman/Adiyaman_bas_formu.doc

Yayınlanma: 29.12.2007 | Görüntülenme: 4339
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle