2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi
Kongre Adı
2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi
Branş
Genel
Tarihi
24 - 26 Nisan 2009
Yeri
Maritim Pine Beach Resort - Belek, Antalya
Kongre Konuları
Kulak, Burun, Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Konuları

Auriküler Protezler
Yeni Geliştirilen İşitme Cihazları
Statik ve Aktif Orta Kulak Protezleri
Elektromanyetik Ossiküler Ogmentasyon Cihazları
Manyetik PORP’lar ve TORP’lar
Yapay Orta Kulak
Parsiyel Olarak İmplante Edilen İşitme Cihazları
Piezoelektrik Seramik Ossiküler Vibratör
Vibrant Soundbridge
İmplante Edilen - Temassız Orta Kulak İşitme Cihazları
Rion E-Tipi İmplante Edilen İşitme Cihazı
Tam Olarak İmplante Edilen İşitme Cihazları
MET Carina İşitme Sistemi
Total Olarak İmplante Edilen Koklear Amplifikatörler
ESTEEM Total Orta Kulak İmplantı
İmplante Edilebilen Temporal Stimülatörler
BAHA İşitme Sistemi
Retrox X İşitme Sistemi
The EarLens İşitme Sistemi
DACS İşitme Sistemi
The SoundTec Direct Drive İşitme Sistemi
Yuvarlak Pencereye İmplante Edilen İşitme Cihazı
Koklear İmplant
Endoskopik Koklear İmplantasyon
Robotik Koklear İmplant Cerrahisi
Stapes Cerrahisi İçin Özgün Robotik Sistemler
İşitsel Beyin Sapı ve Orta Beyin İmplantları
Kortekse İmplante Edilen Cihazlar
Beyin – Bilgisayar Arayüz Bağlantısı
Sıradışı Operasyon Teknikleri
Odyoloji ve Nörotolojide Yeni Gelişmeler
Güncellenmiş Klinik Uygulama Protokolleri
İmplant Adayları İçin Tedavi Algoritmaları
Yuvarlak Pencerenin İşitsel Stimülasyonu
Semisirküler Kanalların İşitsel Stimülasyonu
Bimodal Elektroakustik Stimülasyon
İşitsel Manyetik Stimülasyon
Piezoelektrik İndüksiyon Yoluyla İşitme
Elektromanyetik İndüksiyon Yoluyla İşitme
İşitme Sinirinin Optik Stimülasyonu
LASER Doppler İnterferometri ve Vibrometri
Kulağın Makro ve Mikro Mekaniği
Nöral İşitme Kayıplarında Atonal Terapi
İşitme Fonksiyonunun Parsiyel Restorasyonu
Kulak Atrezileri
İşitme Kayıpları İçin Özgün Terapiler
İşitsel Kök Hücre Atölyesi
Sağırlığın Moleküler Biyolojisi
Tinnitusda Güncel Yaklaşımlar
Özgün Tinnitus Redüksiyon Sistemleri
Yapay Vestibüler Sistem
Vibrotaktil Protezler
Vestibüler Rehabilitasyon Sistemleri
Vestibüler İmplant
Otolojinin Geleceği
Vagal Stimülatörler
Ağrı Kontrol Nörostimülatörleri
İmplante Edilen İlaç Pompaları
İmplante Edilen Larengeal Uyarıcılar
İç Kulağa İlaç Taşıyan Otomatik Sistemler
Yapay Larenks
Larenks , Trakea ve Akciğer Transplantasyonu
Yapay Akciğer
Endobronşiyal Valv
Larengolojide Yeni Gelişmeler
Yapay Yüz
Stereolitografik Olarak Biyomodelleme
Yapay Organların 3 Boyutlu Yapımı
Anaplastoloji Laboratuvarı
Midfasiyal Protezler
Yapay Burun
Nazal Protezler
Olfaktör Protezler
Uyku Bozukluklarının Tedavisinde Yeni Teknolojiler
Horlama Tedavisinde Kullanılan Teknikler ve Cihazlar
Fasiyal Estetik Cerrahide Kullanılan İmplantlar
Kulak Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Teknolojiler
Teknoloji ve Sinüs Cerrahisi
Yarık Damak Onarımı
Kafa Tabanı Cerrahisinde Yeni Teknikler
Baş ve Boyun Rekonstrüksiyonunda Yeni Teknikler
Otorinolarengolojide Stereotaktik Radyocerrahi
Yapay Deri
Kulak Rekonstrüksiyonu İçin Kıkırdak ve Çatı Yapımı
Otolog Kondrosit İmplantasyonu
Yapay Kraniyofasiyal İskelet
Yapay Periferik Sinir Greftleri
Otorinolarengolojide Doku Mühendisliği
Doku Mühendisliği ile Mastoid Rekonstrüksiyonu
Otorinolarengolojide Onarıcı Tıp Uygulamaları
Hücre Biyolojisi ve Hücresel Terapi
Duyusal Hücrelerin Elde Edilmesi
Moleküler Otorinolarengoloji
Otorinolarengolojide Genetik Tanı
Gen Terapisi ve Aşı Laboratuvarı
İşitme Kayıpları ve Denge Bozukluklarında Gen Terapisi
Biyomateryaller , Sementler ve Yapışkanlar
Otorinolarengolojide Nanobiyoteknolojik Uygulamalar
Yapay Organların Radyolojik Görüntülenmesi
Robotik Uygulamalar ve Navigasyon Teknikleri
Yapay Organlar ile İlgili Psikolojik Problemler
Tıbbi ve Hukuksal Düzenlemeler

Kalp Damar

Ventriküler Destek Sistemleri
Total Yapay Kalp
Kalp Transplantasyonunda Köprüleme
Miyokardiyal İyileşmeye Köprüleme
Kalp Pompaları ile Klinik Deneyimler
Kalp Ameliyatı Sonrası Kalp Yetmezliğinde Kısa Süreli Destek Sistemleri
Akut Kalp Yetersizliğinde Mekanik Dolaşım Destek Sistemleri
Yapay Kalp Pompalarıyla Uzun Süreli Tedavi
Mekanik Dolaşım Destek Sistemlerinde Güncel Sorunlar
Kardiyopulmoner Bypass
Ekstrakorporeal Dolaşım Devrelerinde Yeni Konseptler
Extrakorporal Membran Oksijenizasyon (ECMO)
Yapay Kalp ve Pompa Sistemlerinin Yapım Süreçleri
Kardiyovasküler Nanotıp ve Doku Mühendisliği
Kardiyovasküler Hücresel Tedavi
Kalp Kapak Protezleri
Damar Protezleri
Kardiyovasküler Biyomateryaller
Yapay Organlarda Radyolojik Görüntüleme
Robotik Uygulamalar ve Navigasyon Teknikleri
Yapay Organlar ile İlgili Psikolojik Problemler
Yapay Organ ve Destek Sistemleri Uygulamalarında Sosyal-Finansal Yönler


Kardiyoloji Konuları

İlaç Salınımlı ve Eriyebilen Stentler
Koroner Stent Seçim Kriterleri
Perkutan Girişim Yeri Tıkayıcı Cihazları
Stent Sonrası Antitrombotik Tedavi
Perkutan Girişim Sonrası Statin Kullanımı
FFR Uygulamaları
IVUS Uygulamaları
MSCT Koroner Anjiyografi
Akut Miyokard Enfarktüsünde Trombüs Aspirasyonu
Sol Ventrikül Destek Cihazları
Renal Stenozda Stent Uygulamaları
Perkutan Atriyal Septal Defekt Tedavisi
Koroner Arter Hastalığı Uygulamaları
Perkutan Yol ile Yapılan Koroner Arter Dışı Uygulamalar
Kalp Yetersizliğinde Hasta İzleme Protokolleri
Kalp Yetersizliğinin Medikal Tedavisine Güncel Yaklaşım
Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları
Resenkronizasyon Tedavisi
Resenkronizasyon Sonrası Hasta Takibi
Perkutan Aort Kapak Replasmanı
Aort Darlığında Tedavi Seçenekleri
Mitral Kapak Hastalıklarında Güncel Perkutan Girişimler

Nefroloji Konuları

Kronik Diyalizde Biyomateryal Seçimi
Biyomateryallere Bağlı Komplikasyonlar
Üremik Toksinlerin Temizlenmesinde Biyomateryallerin Yeri
Son Dönem Böbrek Yetersizliğinde Alternatif Diyaliz Yöntemleri
Yoğun Bakımlarda Nefroloji Pratiği
Akut Böbrek Hasarına Güncel Bakış
Akut Böbrek Hasarında Biyolojik Belirteçler
Kardiyak Cerrahiden Sonra Akut Böbrek Hasarı
Akut Böbrek Hasarı ve Sepsis
Kontrast Nefropati Gelişiminin Önlenmesi
Transplantasyonlardan Sonra Kanser Gelişimi
Yeni İmmünosupressif İlaçlar
Böbrek Nakli Hastalarında İmmunosupresyonun Minimizasyonu
Solid Organ Transplantasyonlarından Sonra Kardiyovasküler Riskin Değerlendirilmesi
Ürolojik Problemi Olan Hastalarda Böbrek Nakli
Türkiye’de Çapraz Böbrek Nakli
Üremik Kemik Hastalıklarına Yeni Yaklaşımlar
Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Adipokinler, İnsülin Rezistansı ve Kardiyovasküler Risk
Renal Anemide Enflamatuvar Belirteçler ve Hepsidin’in Rolü
Beslenme, Enflamasyon ve Kronik Böbrek Yetmezliği
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Metabolik Sendrom
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kardiyovasküler Risk Belirteçleri
Vasküler Giriş Yolu Ömrünü Nasıl Arttırabiliriz?
Hemodiyalizde Kalıcı Kateterler

Biomedikal

Doku Mühendisliği
Biyomateryaller
Biyosensor ve Biyomems
Biyoreaktörler
Biyolojik Sıvıların Mekanikleri
Hücresel ve Moleküler Mühendislik
Kardiyovasküler Biyomühendislik
Karciğer Replasmanı
Radyolojik Görüntüleme
Solunum Mühendisliği
Sinir Dokusu Mühendisliği
Bilgisayar Destekli Tıp ve Cerrahi
Tıbbi Alet ve Protez Tasarımı
Teletıp
Nanotıp, Nanosistem ve Nanoteknoloji
Kontrollü İlaç Salınım Sistemleri
Biyomühendislikle Robotik Uygulamalar ve Robotik Cerrahi
Web sayfası
İletişim
interium organizasyon - 0212 292 8808
Davet Yazısı
Değerli Meslektaşlarımız,
Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Derneği (TÜYOD) tarafından düzenlenecek olan "2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi" 24-26 Nisan 2009 tarihleri arasında, Antalya'da, Belek Conventional Center ve Maritim Pine Beach Oteli'nde gerçekleştirilecektir.

Dünyada ilk kez 1955 yılında, üç idealist biliminsanın önderliğinde ve 60 kişilik katılımla Atlanta'da düzenlenen "Yapay Organlar Kongresi", bugün binlerce araştırmacı ve klinisyenin katıldığı bilim ve teknoloji arenası haline dönüşmüştür. 1950'lerin başında, henüz organ nakli ve yapay organ uygulamalarının olmadığı bir dönemde başlatılan bu toplantılar, birçok tıbbi buluşun ortaya çıkmasına ve klinik uygulamalara girmesine önayak olmuştur.

TÜYOD'un temel hedeflerinden biri, multidisipliner yapay organlar dünyasını tanıtmak, söz konusu teknolojilere ait bilgileri ilk elden ülkemize transfer etmek ve insanlarımızın bu olanaklardan doğru endikasyonlarla ve yaygın olarak yararlanmasını sağlamaktır.

Başdöndürücü bir hızla yeni ürünlerin çıktığı bir ortamda yapay organlarla ilgili bilgileri bir klinisyen olarak eş zamanlı takip edebilmek ve bu ürünlerin etkin biçimde kullanımlarına karar verebilmek zor bir süreçtir. Bu süreçte, yoğun bilgi alışverişinin olduğu kongreler ile gelişmelere seyirci kalmadan bunların içinde bulunmamız, akademisyen, klinisyen ve araştırmacı olarak, biyoteknoloji dünyasında hakettiğimiz yeri almamızı sağlayacaktır.

15-17 Haziran 2007'de Istanbul'da yapılan ilk yapay organlar kongremizde, ağırlıklı olarak kalp, damar, akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas, kan ve kemik konularındaki yapay organlar tartışılmış, 22'si yurt dışından 114 davetli konuşmacı ile birlikte 400'e yakın katılımcı kongreyi takip etmişti.

24-26 Nisan 2009 tarihleri arasında, Antalya'da gerçekleştirilecek olan 2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi'nde ise, yukarıda saydığımız konular yanına, baş ve boyun organları da katıldı. Bu kongremiz, yeni katılan bu alanlardaki uygulamalarla birlikte, tüm bir insan bedeninde halen kullanılan veya yakın gelecekte kullanılacak olan yapay organlar ve destek sistemleri hakkında klinisyen ve araştırmacılar için bir bilgi arenası niteliğinde hazırlanmaktadır.

IFAO (International Federation for Artificial Organs) ve ESAO ile birlikte birçok saygın mesleki derneğimizin desteklediği kongremizde, önümüzdeki yıllarda klinik kullanıma girecek yeni sistemler ve ürünler hakkındaki bilgiler paylaşılacaktır. Klinisyenlere ve araştırmacılara konularının uzmanlarınca yeni bilgilerin sunulacağı, tartışılacağı paneller, konferanslar, mini kurslar ve uydu sempozyumlardan oluşmuş bir program çerçevesinde, organizasyon komitesi ve çalışma gruplarımız adına sizleri kongremizde görmekten ve beraber olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Cem Devge
Yayınlanma: 13.1.2009 | Görüntülenme: 6508
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle